1. होम
  2. शासन निर्णय

विभाग: शासन निर्णय

शासन निर्णय
GR_भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी ५१ कोटी ५६ लाखांच्या निधीला मान्यता देण्याबाबत

GR_भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी ५१ कोटी ५६ लाखांच्या निधीला मान्यता देण्याबाबत

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन २०१९-२० मध्ये राबविण्यासाठी एकूण रुपये ५१ कोटी ५६ लाख अर्थसंकल्पिय तरतूदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत… स्रोत: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.

शासन निर्णय
GR_आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांना मदत करण्याबाबत…

GR_आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांना मदत करण्याबाबत…

कृषिकिंग:आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांना मदत करण्याबाबत… स्रोत: महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन.

शासन निर्णय
GR_ सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषीविषयक व यंत्रमागविषयक प्रशुल्क कमी करण्यासाठी वीज वितरण व पारेषण परवाना धारकांना अर्थसहाय्य मंजूर करण्याबाबत.

GR_ सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषीविषयक व यंत्रमागविषयक प्रशुल्क कमी करण्यासाठी वीज वितरण व पारेषण परवाना धारकांना अर्थसहाय्य मंजूर करण्याबाबत.

कृषिकिंग: सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषीविषयक व यंत्रमागाविषयी प्रशुल्क कमी करण्यासाठी वीज वितरण व पारेषण परवाना धारकांना अर्थसहाय्य मंजूर करण्याबाबत. स्रोत: उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन.