बाजारभाव : गहू (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH उल्हासनगर गहू (इतर) 2019-12-16 2600 3000 2800 Quintal
MH वसई गहू (इतर) 2019-12-16 2150 2790 2350 Quintal
MH पुणे गहू (शरबती) 2019-12-14 3700 4200 3950 Quintal
MH अकलूज गहू (इतर) 2019-12-14 2400 2566 2500 Quintal
MH उल्हासनगर गहू (इतर) 2019-12-10 2500 3000 2750 Quintal
MH वसई गहू (इतर) 2019-12-10 2105 2765 2415 Quintal
MH मुंबई गहू (इतर) 2019-12-09 2500 2800 2600 Quintal
MH उल्हासनगर गहू (इतर) 2019-12-09 2500 3000 2750 Quintal
MH भिवंडी गहू (इतर) 2019-12-07 1850 2550 2100 Quintal
MH उल्हासनगर गहू (इतर) 2019-12-07 2700 3100 2900 Quintal
MH वसई गहू (इतर) 2019-12-07 1955 2650 2280 Quintal
MH मुंबई गहू (इतर) 2019-12-06 2500 4000 3250 Quintal
MH उल्हासनगर गहू (इतर) 2019-12-06 2600 3000 2800 Quintal
MH संग्रामपूर (वरवतबाक्कम) गहू (इतर) 2019-12-05 1900 2205 2000 Quintal
MH तासगाव गहू (इतर) 2019-12-05 2580 2740 2670 Quintal
MH वसई गहू (इतर) 2019-12-05 2050 2710 2355 Quintal
MH अकलूज गहू (इतर) 2019-12-04 2200 2425 2350 Quintal
MH धुळे गहू (इतर) 2019-12-04 2100 2330 2200 Quintal
MH अकलूज गहू (इतर) 2019-12-02 2450 2450 2450 Quintal
MH पाथर्डी गहू (महाराष्ट्र 218 9) 2019-11-30 2200 2680 2466 Quintal
MH नागपूर गहू (इतर) 2019-11-30 2000 2096 2072 Quintal
MH नागपूर गहू (शरबती) 2019-11-30 2500 2700 2650 Quintal
MH जळगाव गहू (147 सरासरी) 2019-11-29 2525 2525 2525 Quintal
MH नागपूर गहू (शरबती) 2019-11-28 2500 2700 2650 Quintal
MH वसई गहू (इतर) 2019-11-28 2090 2710 2355 Quintal
MH भिवंडी गहू (इतर) 2019-11-27 1800 3150 2150 Quintal
MH उल्हासनगर गहू (इतर) 2019-11-27 4000 5000 4500 Quintal
MH नागपूर गहू (इतर) 2019-11-27 2000 2102 2076 Quintal
MH मुंबई गहू (इतर) 2019-11-25 2500 4000 3250 Quintal
MH वसई गहू (इतर) 2019-11-25 2090 2750 2310 Quintal
MH पुणे गहू (शरबती) 2019-11-23 3800 4200 4050 Quintal
MH शहादा गहू (इतर) 2019-11-22 2000 2180 2101 Quintal
MH वसई गहू (इतर) 2019-11-22 2190 2745 2360 Quintal
MH उल्हासनगर गहू (इतर) 2019-11-20 2500 3000 2750 Quintal
MH वसई गहू (इतर) 2019-11-19 2050 2680 2210 Quintal
MH मुंबई गहू (इतर) 2019-11-18 2500 2900 2700 Quintal
MH उल्हासनगर गहू (इतर) 2019-11-18 2400 2800 2600 Quintal
MH वसई गहू (इतर) 2019-11-18 2050 2690 2310 Quintal
MH मुंबई गहू (इतर) 2019-11-17 2500 2900 2700 Quintal
MH सोलापूर गहू (शरबती) 2019-11-17 2450 3000 2565 Quintal
MH उल्हासनगर गहू (इतर) 2019-11-17 2500 3000 2750 Quintal
MH वसई गहू (इतर) 2019-11-17 2050 2610 2340 Quintal
MH कारंजा गहू (इतर) 2019-11-17 1935 2230 2025 Quintal
MH वाशिम गहू (महाराष्ट्र 218 9) 2019-11-17 1850 2200 2000 Quintal
MH हिंगणघाट गहू (इतर) 2019-11-17 1839 2135 1972 Quintal
MH शेंडी गहू (इतर) 2019-11-17 1900 2000 1960 Quintal
MH दिग्रास गहू (इतर) 2019-11-17 1895 2030 1895 Quintal
MH काटोळ गहू (इतर) 2019-11-17 2065 2088 2075 Quintal
MH नागपूर गहू (इतर) 2019-11-17 2000 2110 2085 Quintal
MH सावनेर गहू (इतर) 2019-11-17 2033 2038 2038 Quintal
MH देवळा गहू (महाराष्ट्र 218 9) 2019-11-17 1970 1970 1970 Quintal
MH कोपरगाव गहू (इतर) 2019-11-17 1976 2200 2161 Quintal
MH लासलगाव गहू (महाराष्ट्र 218 9) 2019-11-17 1958 2380 2230 Quintal
MH राहाता गहू (इतर) 2019-11-17 1750 2175 1750 Quintal
MH नांदगाव गहू (महाराष्ट्र 218 9) 2019-11-17 2502 2670 2650 Quintal
MH राहुरी (वंबोरी) गहू (इतर) 2019-11-17 2026 2276 2151 Quintal
MH संगमनेर गहू (इतर) 2019-11-17 1999 2291 2149 Quintal
MH शेवगाव गहू (महाराष्ट्र 218 9) 2019-11-17 2100 2350 2350 Quintal
MH बोधेगाव गहू (महाराष्ट्र 218 9) 2019-11-17 2100 2250 2250 Quintal
MH सटाना गहू (इतर) 2019-11-17 2200 2301 2250 Quintal
MH अकोला गहू (इतर) 2019-11-17 1900 2400 2350 Quintal
MH सेलू गहू (इतर) 2019-11-17 2550 2550 2550 Quintal
MH अकोट गहू (147 सरासरी) 2019-11-17 1910 2255 2200 Quintal
MH धामणगांव-रेल्वे गहू (इतर) 2019-11-17 1800 2050 1900 Quintal
MH औरंगाबाद गहू (इतर) 2019-11-17 2250 2350 2300 Quintal
MH पैठण गहू (बन्सी) 2019-11-17 2000 2320 2201 Quintal
MH गेवराई गहू (इतर) 2019-11-17 2080 2551 2225 Quintal
MH माजलगाव गहू (इतर) 2019-11-17 2075 2075 2075 Quintal
MH भंडारा गहू (महाराष्ट्र 218 9) 2019-11-17 1800 1950 1880 Quintal
MH देऊळगाव राजा गहू (इतर) 2019-11-17 1850 2025 1850 Quintal
MH मलकापूर गहू (इतर) 2019-11-17 2080 2240 2100 Quintal
MH मेहेकर गहू (इतर) 2019-11-17 1650 2075 1850 Quintal
MH पुणे गहू (शरबती) 2019-11-17 3800 4500 4200 Quintal
MH धुळे गहू (इतर) 2019-11-17 2100 2401 2271 Quintal
MH दोंडाईचा गहू (इतर) 2019-11-17 1800 2316 2200 Quintal
MH जालना गहू (इतर) 2019-11-17 1950 2361 2100 Quintal
MH मंठा गहू (इतर) 2019-11-17 2100 3600 2500 Quintal
MH परतूर गहू (महाराष्ट्र 218 9) 2019-11-17 1700 2901 2581 Quintal
MH अमळनेर गहू (इतर) 2019-11-17 2050 2300 2300 Quintal
MH सांगली गहू (इतर) 2019-11-17 2600 2950 2775 Quintal
MH तासगाव गहू (इतर) 2019-11-17 2460 2610 2580 Quintal
MH पाचोरा गहू (इतर) 2019-11-17 1966 2294 2051 Quintal
MH अकलूज गहू (इतर) 2019-11-17 2200 2200 2200 Quintal
MH यावल गहू (इतर) 2019-11-17 1780 2120 1925 Quintal
MH लातूर गहू (महाराष्ट्र 218 9) 2019-11-17 2050 3260 2700 Quintal
MH शेंडी गहू (इतर) 2019-11-16 1900 2000 1960 Quintal
MH दिग्रास गहू (इतर) 2019-11-16 1895 2030 1895 Quintal
MH काटोळ गहू (इतर) 2019-11-16 2065 2088 2075 Quintal
MH नागपूर गहू (इतर) 2019-11-16 2000 2110 2085 Quintal
MH सावनेर गहू (इतर) 2019-11-16 2033 2038 2038 Quintal
MH देवळा गहू (महाराष्ट्र 218 9) 2019-11-16 1970 1970 1970 Quintal
MH कोपरगाव गहू (इतर) 2019-11-16 1976 2200 2161 Quintal
MH लासलगाव गहू (महाराष्ट्र 218 9) 2019-11-16 1958 2380 2230 Quintal
MH राहाता गहू (इतर) 2019-11-16 1750 2175 1750 Quintal
MH नांदगाव गहू (महाराष्ट्र 218 9) 2019-11-16 2502 2670 2650 Quintal
MH राहुरी (वंबोरी) गहू (इतर) 2019-11-16 2026 2276 2151 Quintal
MH संगमनेर गहू (इतर) 2019-11-16 1999 2291 2149 Quintal
MH शेवगाव गहू (महाराष्ट्र 218 9) 2019-11-16 2100 2350 2350 Quintal
MH बोधेगाव गहू (महाराष्ट्र 218 9) 2019-11-16 2100 2250 2250 Quintal
MH सटाना गहू (इतर) 2019-11-16 2200 2301 2250 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : गहू

गहू उत्पादनाच्या क्षेत्रात वाढ होणार

गहू उत्पादनाच्या क्षेत्रात वाढ होणार

कृषिकिंग : या वर्षी पावसाळ्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे नुकसान झाले आहे, परंतु  रब्बी हंगामाकडून शेतकऱ्यांना चांगल्या अपॆक्षा आहेत. रब्बीच्या पेरण्यास सुरवात झाली आहे. राज्यात प्रत्येक भागात पाऊस चांगला झाल्याने पाण्याच्या उपलब्धतेत वाढ झालेली दिसून…

अधिक वाचा
गहू लागवडीस उशीर : उत्पादनात घट होण्याचा प्राथमिक अंदाज

गहू लागवडीस उशीर : उत्पादनात घट होण्याचा प्राथमिक अंदाज

कृषिकिंग : परतीच्या मान्सूनमुळे चालू असलेल्या पावसामुळे गहू लागवडीस उशीर झाल्याने उत्पादनात घट  होण्याचा प्राथमिक अंदाज कृषी मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहार तसेच इतर गहू उत्पादक असलेल्या राज्यामध्ये गहू उत्पादनासाठी आवश्यक असलेले…

अधिक वाचा