बाजारभाव : सोयाबीन (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-08-23 3300 3665 3525 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-08-22 3000 3575 3525 Quintal
MH जळगाव सोयाबीन(इतर) 2019-08-22 3500 3540 3540 Quintal
MH जळगाव सोयाबीन(इतर) 2019-08-21 3400 3400 3400 Quintal
MH परतूर सोयाबीन(पिवळा) 2019-08-20 3521 3530 3530 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-08-19 3350 3600 3560 Quintal
MH भोकरदन सोयाबीन(पिवळा) 2019-08-19 3400 3500 3450 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-08-17 3400 3610 3525 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-08-16 3000 3635 3575 Quintal
MH नागपूर सोयाबीन(इतर) 2019-08-16 3380 3611 3553 Quintal
MH सिन्नर सोयाबीन(इतर) 2019-08-16 3551 3551 3551 Quintal
MH वाशिम (उत्तर) सोयाबीन(पिवळा) 2019-08-14 3550 3645 3600 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-08-13 3500 3625 3575 Quintal
MH नागपूर सोयाबीन(इतर) 2019-08-09 3300 3562 3497 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-08-05 3325 3558 3525 Quintal
MH भोकरदन सोयाबीन(पिवळा) 2019-08-05 3400 3500 3450 Quintal
MH जळगाव सोयाबीन(इतर) 2019-08-05 3375 3375 3375 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-08-03 3300 3550 3500 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-08-02 3000 3550 3475 Quintal
MH रिसोड सोयाबीन(इतर) 2019-07-31 3400 3540 3470 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-07-31 3200 3525 3511 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-07-30 3300 3535 3525 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-07-29 3300 3550 3475 Quintal
MH चोपडा सोयाबीन(पिवळा) 2019-07-27 3471 3471 3471 Quintal
MH नागपूर सोयाबीन(इतर) 2019-07-26 3000 3575 3375 Quintal
MH नागपूर सोयाबीन(इतर) 2019-07-25 3250 3516 3449 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-07-24 2900 3560 3525 Quintal
MH परतूर सोयाबीन(पिवळा) 2019-07-24 3445 3510 3510 Quintal
MH परतूर सोयाबीन(पिवळा) 2019-07-23 3450 3501 3500 Quintal
MH भोकरदन सोयाबीन(पिवळा) 2019-07-22 3500 3600 3550 Quintal
MH जळगाव सोयाबीन(इतर) 2019-07-22 3250 3250 3250 Quintal
MH नागपूर सोयाबीन(इतर) 2019-07-20 3321 3560 3500 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-07-17 3000 3625 3610 Quintal
MH नागपूर सोयाबीन(इतर) 2019-07-16 3300 3590 3517 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-07-15 3300 3630 3550 Quintal
MH भोकरदन सोयाबीन(पिवळा) 2019-07-15 3500 3625 3550 Quintal
MH सेनगांव सोयाबीन(पिवळा) 2019-07-11 3400 3425 3400 Quintal
MH रिसोड सोयाबीन(इतर) 2019-07-07 3460 3560 3510 Quintal
MH नागपूर सोयाबीन(इतर) 2019-07-05 3300 3600 3525 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-07-01 3225 3575 3550 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-06-28 3300 3550 3500 Quintal
MH नागपूर सोयाबीन(इतर) 2019-06-28 3425 3472 3460 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-06-27 3200 3535 3500 Quintal
MH रिसोड सोयाबीन(इतर) 2019-06-27 3495 3565 3525 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-06-26 3300 3525 3500 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-06-25 2750 3525 3500 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-06-24 3285 3525 3500 Quintal
MH भोकरदन सोयाबीन(पिवळा) 2019-06-24 3410 3550 3500 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-06-22 2200 3585 3540 Quintal
MH उमरखेडा दानकी सोयाबीन(पिवळा) 2019-06-21 3500 3600 3550 Quintal
MH नागपूर सोयाबीन(इतर) 2019-06-20 3300 3600 3525 Quintal
MH जळगाव सोयाबीन(इतर) 2019-06-15 3500 3675 3675 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-06-13 2900 3550 3515 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-06-10 2800 3570 3550 Quintal
MH चंद्रपूर सोयाबीन(इतर) 2019-06-04 3536 3616 3600 Quintal
MH जळगाव सोयाबीन(इतर) 2019-06-04 3505 3505 3505 Quintal
MH पालम सोयाबीन(पिवळा) 2019-05-30 3600 3600 3600 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-05-30 3200 3670 3600 Quintal
MH अकोट सोयाबीन(पिवळा) 2019-05-30 3450 3645 3600 Quintal
MH राहुरी (वंबोरी) सोयाबीन(इतर) 2019-05-29 3540 3575 3551 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-05-29 3350 3675 3660 Quintal
MH राजूरा सोयाबीन(पिवळा) 2019-05-29 3670 3682 3676 Quintal
MH परतूर सोयाबीन(पिवळा) 2019-05-29 3560 3600 3581 Quintal
MH जळगाव सोयाबीन(इतर) 2019-05-28 3000 3450 3000 Quintal
MH सेनगांव सोयाबीन(पिवळा) 2019-05-16 3500 3650 3600 Quintal
MH भोकरदन सोयाबीन(पिवळा) 2019-05-13 4000 4100 4050 Quintal
MH नागपूर सोयाबीन(इतर) 2019-05-10 3400 3576 3541 Quintal
MH नागपूर सोयाबीन(इतर) 2019-05-08 3200 3470 3350 Quintal
MH परतूर सोयाबीन(इतर) 2019-05-08 3456 3550 3550 Quintal
MH नागपूर सोयाबीन(इतर) 2019-05-06 3200 3488 3316 Quintal
MH नागपूर सोयाबीन(इतर) 2019-05-04 3350 3542 3492 Quintal
MH जळगाव सोयाबीन(इतर) 2019-04-30 3575 3575 3575 Quintal
MH जळगाव सोयाबीन(इतर) 2019-04-29 3700 3700 3700 Quintal
MH भिवापुर सोयाबीन(पिवळा) 2019-04-29 3500 3595 3550 Quintal
MH मालेगांव (वाशीम) सोयाबीन(इतर) 2019-04-29 3500 3650 3600 Quintal
MH जळगाव सोयाबीन(इतर) 2019-04-27 3600 3600 3600 Quintal
MH पालम सोयाबीन(पिवळा) 2019-04-27 3650 3650 3650 Quintal
MH जळगाव सोयाबीन(इतर) 2019-04-20 3511 3511 3511 Quintal
MH जळगाव सोयाबीन(इतर) 2019-04-15 3500 3550 3550 Quintal
MH पालम सोयाबीन(पिवळा) 2019-04-15 3650 3650 3650 Quintal
MH भोकरदन सोयाबीन(पिवळा) 2019-04-08 3600 3750 3700 Quintal
MH श्रीरामपूर सोयाबीन(इतर) 2019-04-04 3650 3700 3675 Quintal
MH जळगाव सोयाबीन(इतर) 2019-04-04 3650 3650 3650 Quintal
MH निलंगा सोयाबीन(पिवळा) 2019-04-04 3600 3731 3700 Quintal
MH भिवापुर सोयाबीन(पिवळा) 2019-04-01 3500 3525 3500 Quintal
MH जळगाव सोयाबीन(इतर) 2019-03-29 3675 3675 3675 Quintal
MH नागपूर सोयाबीन(इतर) 2019-03-28 3275 3600 3519 Quintal
MH राजूरा सोयाबीन(पिवळा) 2019-03-26 3595 3611 3605 Quintal
MH भोकरदन सोयाबीन(पिवळा) 2019-03-25 3550 3650 3550 Quintal
MH नागपूर सोयाबीन(इतर) 2019-03-18 3350 3590 3530 Quintal
MH रिसोड सोयाबीन(इतर) 2019-03-17 3465 3575 3528 Quintal
MH नागपूर सोयाबीन(इतर) 2019-03-14 3300 3600 3525 Quintal
MH लातूर सोयाबीन(पिवळा) 2019-03-12 3530 3758 3700 Quintal
MH कारंजा सोयाबीन(इतर) 2019-03-12 3350 3670 3550 Quintal
MH वाशिम सोयाबीन(पिवळा) 2019-03-12 3450 3630 3500 Quintal
MH वाशिम (उत्तर) सोयाबीन(पिवळा) 2019-03-12 3500 3650 3600 Quintal
MH अर्वी सोयाबीन(पिवळा) 2019-03-12 3000 3600 3450 Quintal
MH पुलगाव सोयाबीन(पिवळा) 2019-03-12 3550 3550 3550 Quintal
MH वर्धा सोयाबीन(पिवळा) 2019-03-12 3322 3575 3570 Quintal
MH बाभूळगाव सोयाबीन(पिवळा) 2019-03-12 3301 3629 3471 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : सोयाबीन

अद्याप संभंधित बातम्या नाहीत!