बाजारभाव : सोयाबीन (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH संग्रामपूर (वरवतबाक्कम) सोयाबीन(इतर) 2019-12-16 3500 3850 3650 Quintal
MH पालम सोयाबीन(पिवळा) 2019-12-09 3650 3650 3650 Quintal
MH अकलूज सोयाबीन(पिवळा) 2019-12-09 3550 3550 3550 Quintal
MH जळगाव सोयाबीन(इतर) 2019-12-05 2475 3700 3650 Quintal
MH धुळे सोयाबीन(इतर) 2019-12-04 1800 2800 2800 Quintal
MH भोकरदन सोयाबीन(पिवळा) 2019-12-02 3400 3550 3500 Quintal
MH मोर्शी सोयाबीन(इतर) 2019-11-30 3300 3950 3550 Quintal
MH पालम सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-30 3600 3600 3600 Quintal
MH उमरखेडा दानकी सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-30 3550 3650 3600 Quintal
MH जळगाव सोयाबीन(इतर) 2019-11-29 2500 2650 2500 Quintal
MH लासलगांव निफाड सोयाबीन(इतर) 2019-11-29 1651 3896 3651 Quintal
MH नागपूर सोयाबीन(इतर) 2019-11-28 3200 3820 3665 Quintal
MH पालम सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-28 3600 3600 3600 Quintal
MH जळगाव सोयाबीन(इतर) 2019-11-27 1800 3850 3850 Quintal
MH नागपूर सोयाबीन(इतर) 2019-11-27 3200 3860 3695 Quintal
MH भोकरदन सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-25 3150 3250 3200 Quintal
MH जळगाव सोयाबीन(इतर) 2019-11-25 3300 3650 3650 Quintal
MH पालम सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-23 3500 3500 3500 Quintal
MH शहादा सोयाबीन(इतर) 2019-11-22 3267 3861 3551 Quintal
MH उमरखेडा दानकी सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-20 3500 3600 3550 Quintal
MH उमरखेड सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-20 3500 3600 3550 Quintal
MH पालम सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-20 3500 3500 3500 Quintal
MH भोकरदन सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-18 2900 3050 3000 Quintal
MH जळगाव सोयाबीन(इतर) 2019-11-18 2800 2800 2800 Quintal
MH सोलापूर सोयाबीन(इतर) 2019-11-17 2300 3609 3475 Quintal
MH कारंजा सोयाबीन(इतर) 2019-11-17 2800 3650 3450 Quintal
MH वाशिम सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 3000 3825 3500 Quintal
MH वाशिम (उत्तर) सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 3450 3900 3500 Quintal
MH अर्वी सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 2700 3750 3300 Quintal
MH हिंगणघाट सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 3020 3700 3245 Quintal
MH पुलगाव सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 2600 3625 3350 Quintal
MH शेंडी सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 3000 3700 3460 Quintal
MH बाभूळगाव सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 3000 3801 3401 Quintal
MH दिग्रास सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 3000 3715 3450 Quintal
MH पांढरकेवडा सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 3100 3450 3325 Quintal
MH काटोळ सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 2800 3605 3440 Quintal
MH उमरखेडा दानकी सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 3550 3650 3600 Quintal
MH उमरखेड सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 3550 3650 3600 Quintal
MH नागपूर सोयाबीन(इतर) 2019-11-17 3000 3736 3557 Quintal
MH पारशिवनी सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 3350 3400 3375 Quintal
MH सावनेर सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 3201 3535 3425 Quintal
MH भोकर सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 1500 3700 2600 Quintal
MH कोपरगाव सोयाबीन(इतर) 2019-11-17 2100 3672 3501 Quintal
MH लासलगाव सोयाबीन(इतर) 2019-11-17 2000 3801 3760 Quintal
MH राहाता सोयाबीन(इतर) 2019-11-17 2000 3650 3000 Quintal
MH राहुरी (वंबोरी) सोयाबीन(इतर) 2019-11-17 2656 3686 3400 Quintal
MH संगमनेर सोयाबीन(इतर) 2019-11-17 3330 3400 3365 Quintal
MH शेवगाव सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 2000 2000 2000 Quintal
MH मुरीम सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 2500 3675 3088 Quintal
MH तुळजापूर सोयाबीन(इतर) 2019-11-17 3475 3500 3481 Quintal
MH परभणी सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 2500 3651 3450 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 2800 3735 3700 Quintal
MH सेलू सोयाबीन(इतर) 2019-11-17 3500 3500 3500 Quintal
MH अकोट सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 2300 3395 3300 Quintal
MH सोनापेथ सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 3000 3652 3460 Quintal
MH धामणगांव-रेल्वे सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 2950 3870 3250 Quintal
MH औरंगाबाद सोयाबीन(इतर) 2019-11-17 3000 3600 3300 Quintal
MH पैठण सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 3000 3541 3300 Quintal
MH गेवराई सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 2000 3500 2850 Quintal
MH माजलगाव सोयाबीन(इतर) 2019-11-17 2000 3581 3300 Quintal
MH भंडारा सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 3550 3550 3550 Quintal
MH देऊळगाव राजा सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 2000 3600 3400 Quintal
MH मलकापूर सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 2060 3900 3125 Quintal
MH मेहेकर सोयाबीन(इतर) 2019-11-17 2500 3825 3750 Quintal
MH राजूरा सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 2000 3570 3125 Quintal
MH हिंगोली (कांजीओना नाका) सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 3000 3600 3300 Quintal
MH जालना सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 1800 3650 3300 Quintal
MH मंठा सोयाबीन(इतर) 2019-11-17 2000 3500 3000 Quintal
MH परतूर सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 3000 3700 3300 Quintal
MH अमळनेर सोयाबीन(इतर) 2019-11-17 2000 3481 3481 Quintal
MH जळगाव सोयाबीन(इतर) 2019-11-17 3300 3500 3500 Quintal
MH पाचोरा सोयाबीन(इतर) 2019-11-17 2950 3750 3311 Quintal
MH लातूर सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 3150 3800 3680 Quintal
MH लातूर (मुरुड) सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-17 3300 3651 3500 Quintal
MH पुलगाव सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-16 2600 3625 3350 Quintal
MH शेंडी सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-16 3000 3700 3460 Quintal
MH बाभूळगाव सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-16 3000 3801 3401 Quintal
MH दिग्रास सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-16 3000 3715 3450 Quintal
MH पांढरकेवडा सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-16 3100 3450 3325 Quintal
MH काटोळ सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-16 2800 3605 3440 Quintal
MH उमरखेडा दानकी सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-16 3550 3650 3600 Quintal
MH उमरखेड सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-16 3550 3650 3600 Quintal
MH नागपूर सोयाबीन(इतर) 2019-11-16 3000 3736 3557 Quintal
MH पारशिवनी सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-16 3350 3400 3375 Quintal
MH सावनेर सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-16 3201 3535 3425 Quintal
MH भोकर सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-16 1500 3700 2600 Quintal
MH कोपरगाव सोयाबीन(इतर) 2019-11-16 2100 3672 3501 Quintal
MH लासलगाव सोयाबीन(इतर) 2019-11-16 2000 3801 3760 Quintal
MH राहाता सोयाबीन(इतर) 2019-11-16 2000 3650 3000 Quintal
MH राहुरी (वंबोरी) सोयाबीन(इतर) 2019-11-16 2656 3686 3400 Quintal
MH संगमनेर सोयाबीन(इतर) 2019-11-16 3330 3400 3365 Quintal
MH शेवगाव सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-16 2000 2000 2000 Quintal
MH मुरीम सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-16 2500 3675 3088 Quintal
MH तुळजापूर सोयाबीन(इतर) 2019-11-16 3475 3500 3481 Quintal
MH परभणी सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-16 2500 3651 3450 Quintal
MH अकोला सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-16 2800 3735 3700 Quintal
MH सेलू सोयाबीन(इतर) 2019-11-16 3500 3500 3500 Quintal
MH अकोट सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-16 2300 3395 3300 Quintal
MH सोनापेथ सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-16 3000 3652 3460 Quintal
MH धामणगांव-रेल्वे सोयाबीन(पिवळा) 2019-11-16 2950 3870 3250 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : सोयाबीन

सोयाबीनच्या वायदे बाजारात आज वाढ

सोयाबीनच्या वायदे बाजारात आज वाढ

कृषिकिंग : ता : ०६ डिसेंबर २०१९ : सोयाबीनच्या वायदे बाजारात आज ३ वाजेपर्यंत ३० ते ४० रुपयांची वाढ झाली आहे. सोयाबिनच्या वायदे बाजारात २० जानेवारी च्या वायद्यात ३६ रु ची वाढ झाली असून ४१६६…

अधिक वाचा
हळदीच्या फ्युचर्स किंमतीत घट तर सोयाबीन फ्युचर्स किंमतीत वाढ

हळदीच्या फ्युचर्स किंमतीत घट तर सोयाबीन फ्युचर्स किंमतीत वाढ

कृषिकिंग : हळदीच्या फ्युचर्स किंमतीत ३.८ टक्क्याची घट हळदीच्या फ्युचर्स किंमतीत ३.८ टक्क्याची घट आली असून डिसेंबर २०१९ साठीच्या ३.८ टक्क्यानी घटून ५६०० रुपयांवर आल्या आहेत तर स्पॉट मार्केट मधील  ५९४९ वर आल्या आहेत. एप्रिल…

अधिक वाचा
सोयाबीन आणि सोया तेलाचे फ्युचर ट्रेंड्स मध्ये वाढ

सोयाबीन आणि सोया तेलाचे फ्युचर ट्रेंड्स मध्ये वाढ

कृषिकिंग : गेल्या आठवड्यात सोयाबीनच्या वायदे बाजारात झालेली भाववाढ तसेच स्पॉट मार्केट मध्ये १६ ते १७ रुपयाची वाढ झालेली आहे.  या वर्षी परतीच्या मान्सून मुळे झालेल्या नुकसानीमुळे सोयाबीनचे प्रचंड नुकसान झाले होते. या सर्वांचा सोयाबीनच्या…

अधिक वाचा
सोयाबीनच्या भावामध्ये १५ ते १६ रुपयांची वाढ

सोयाबीनच्या भावामध्ये १५ ते १६ रुपयांची वाढ

कृषिकिंग : सोयाबीनच्या वायदे बाजारात शुक्रवारी १५ ते १६ रुपयांनी भाव वाढून ४०६५ ते ४०७० रुपये प्रतिक्विंटल झाले. सोयाबीनचा भाव गेल्या महिन्यापेक्षा 0.42 टक्क्यांनी वाढून ४०७० रुपये प्रतिक्विंटल झाला आहे. स्पॉट मार्केटमध्ये जोरदार मागणी असल्याने…

अधिक वाचा