बाजारभाव : बटाटा (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2019-11-15 1000 1500 1250 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-11-15 1400 1800 1600 Quintal
MH जळगाव बटाटा (इतर) 2019-11-15 800 1400 1100 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2019-11-15 1100 2400 1750 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-11-15 1200 1400 1300 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-11-15 1500 1700 1600 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2019-11-11 1000 2100 1550 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-11-11 1200 2000 1400 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-11-11 1300 1400 1350 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-11-11 1500 1700 1600 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2019-11-11 1000 1500 1250 Quintal
MH सोलापूर बटाटा (इतर) 2019-11-11 800 3500 1200 Quintal
MH जळगाव बटाटा (इतर) 2019-11-11 500 1100 800 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2019-11-10 1000 2100 1550 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-11-10 1200 2000 1400 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-11-10 1300 1400 1350 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-11-10 1500 1700 1600 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2019-11-10 1000 1500 1250 Quintal
MH सोलापूर बटाटा (इतर) 2019-11-10 800 3500 1200 Quintal
MH जळगाव बटाटा (इतर) 2019-11-10 500 1100 800 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-11-09 1200 2000 1400 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-11-09 1300 1400 1350 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-11-09 1500 1700 1600 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2019-11-09 1000 1500 1250 Quintal
MH सोलापूर बटाटा (इतर) 2019-11-09 800 3500 1200 Quintal
MH जळगाव बटाटा (इतर) 2019-11-09 500 1100 800 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2019-11-09 1000 2100 1550 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-11-08 1200 2000 1400 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-11-08 1300 1400 1350 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-11-08 1500 1700 1600 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2019-11-08 1000 1500 1250 Quintal
MH सोलापूर बटाटा (इतर) 2019-11-08 800 3500 1200 Quintal
MH जळगाव बटाटा (इतर) 2019-11-08 500 1100 800 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2019-11-08 1000 2100 1550 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2019-11-07 1000 2100 1550 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-11-07 1200 2000 1400 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-11-07 1300 1400 1350 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-11-07 1500 1700 1600 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2019-11-07 1000 1500 1250 Quintal
MH सोलापूर बटाटा (इतर) 2019-11-07 800 3500 1200 Quintal
MH जळगाव बटाटा (इतर) 2019-11-07 500 1100 800 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-10-28 1300 1900 1500 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2019-10-24 1000 1800 1400 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-10-24 1200 1300 1250 Quintal
MH जळगाव बटाटा (इतर) 2019-10-23 800 1200 1000 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-10-23 1200 1400 1300 Quintal
MH राहाता बटाटा (इतर) 2019-10-22 1200 1500 1300 Quintal
MH कामठी बटाटा (इतर) 2019-10-22 1000 2000 1800 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2019-10-19 900 1700 1300 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-10-19 1300 1300 1300 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-10-19 1200 1500 1400 Quintal
MH कामठी बटाटा (इतर) 2019-10-18 1000 2000 1600 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-10-18 1200 1300 1250 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-10-17 1200 1300 1250 Quintal
MH कल्याण बटाटा (इतर) 2019-10-17 1100 1200 1150 Quintal
MH जळगाव बटाटा (इतर) 2019-10-17 1100 1100 1100 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-10-16 1000 1700 1200 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2019-10-16 1000 1200 1100 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2019-10-16 900 1800 1350 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-10-15 1250 1600 1450 Quintal
MH चंद्रपूर बटाटा (इतर) 2019-10-15 1000 1200 1100 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2019-10-15 900 1700 1300 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-10-15 1200 1300 1250 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2019-10-14 1000 1500 1250 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-10-14 1100 1600 1400 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2019-10-14 900 1700 1300 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-10-14 1100 1800 1500 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-10-14 1300 1600 1400 Quintal
MH कल्याण बटाटा (इतर) 2019-10-14 1200 1500 1350 Quintal
MH सातारा बटाटा (इतर) 2019-10-13 900 1300 1100 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-10-12 1200 1300 1250 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-10-12 1200 1400 1300 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-10-11 1050 1800 1600 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2019-10-11 900 1700 1300 Quintal
MH कामठी बटाटा (इतर) 2019-10-11 1000 2000 1600 Quintal
MH अकलूज बटाटा (स्थानिक) 2019-10-11 1200 1500 1300 Quintal
MH चंद्रपूर बटाटा (इतर) 2019-10-10 1000 1200 1100 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-10-10 800 1700 1300 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-10-10 1200 1300 1250 Quintal
MH सातारा बटाटा (इतर) 2019-10-10 800 1200 1000 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2019-10-09 900 1200 1050 Quintal
MH चंद्रपूर बटाटा (इतर) 2019-10-09 1000 1200 1100 Quintal
MH खेड-पुणे बटाटा (इतर) 2019-10-09 800 1500 1000 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-10-09 1300 1400 1350 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-10-08 1200 1300 1250 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2019-10-07 900 1700 1300 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-10-07 1200 1300 1250 Quintal
MH राहाता बटाटा (इतर) 2019-10-06 1100 1200 1150 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2019-10-05 800 1000 900 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2019-10-05 900 1700 1300 Quintal
MH मोर्शी बटाटा (इतर) 2019-10-05 1000 1500 1250 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-10-05 1200 1200 1200 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2019-10-04 900 1700 1300 Quintal
MH नागपूर बटाटा (इतर) 2019-10-04 800 1300 1175 Quintal
MH पुणे (खडकी) बटाटा (इतर) 2019-10-04 1300 1400 1350 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-10-03 1000 1800 1300 Quintal
MH कल्याण बटाटा (इतर) 2019-10-03 600 1200 900 Quintal
MH श्रीरामपूर बटाटा (इतर) 2019-10-03 800 1000 900 Quintal
MH वाशी-मुंबई बटाटा (इतर) 2019-10-03 900 1700 1300 Quintal
MH पुणे बटाटा (इतर) 2019-10-02 1200 1900 1400 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : बटाटा

बटाटा उत्पादनात मोठी घट

बटाटा उत्पादनात मोठी घट

कृषिकिंग : बिहार आणि उत्तरप्रदेश तसेच बटाटा उत्पादक असलेल्या प्रदेशात ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे  बटाटा उत्पादनात कमालीची घट आली असून बटाटाच्या बाजारभावात किंचित वाढ झालेली आहे.  गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात ९,६३,८३० टन इतके उत्पादन झाले…

अधिक वाचा
बाजारभाव विश्लेषण : बटाटा

बाजारभाव विश्लेषण : बटाटा

कृषिकिंग :१६-१७ व्या शतकाच्या उत्तरार्ध पोर्तुगाल मधून भारतात बटाटा आला. पण आज बटाटा उत्पादक देश म्हणून भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. भारतात सन २०१८ मध्ये २२,५५८ दशलक्ष टन एवढे बटाटा उत्पादन झाले होते. १९६० ते २००० च्या…

अधिक वाचा