बाजारभाव : संत्रा (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2020-01-21 3000 4000 3500 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2020-01-20 3000 4000 3500 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2020-01-18 3000 4000 3500 Quintal
MH कामठी संत्रा (इतर) 2020-01-18 2000 3500 2800 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2020-01-17 3000 4000 3500 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2020-01-16 3000 4000 3500 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2020-01-15 3000 4000 3500 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2020-01-10 3200 4000 3600 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2020-01-09 3000 4000 3500 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2020-01-08 2800 4200 3500 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2020-01-07 3000 4200 3600 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2020-01-07 1400 7000 3300 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2020-01-06 3000 4500 3750 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2020-01-06 1200 6500 3400 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2020-01-02 1300 6000 3300 Quintal
MH चंद्रपूर संत्रा (इतर) 2020-01-02 5000 5000 5000 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2020-01-01 1300 6300 3400 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2020-01-01 3200 4400 3800 Quintal
MH नागपूर संत्रा (इतर) 2019-12-23 900 3000 2475 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-12-21 3000 4200 3600 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-12-20 3000 4200 3600 Quintal
MH नागपूर संत्रा (इतर) 2019-12-20 800 3000 2450 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2019-12-20 1100 7200 3200 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-12-19 3000 4200 3600 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2019-12-19 1100 7100 3100 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-12-18 3200 4000 3600 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2019-12-18 1100 7000 3300 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-12-16 3400 4500 3950 Quintal
MH कामठी संत्रा (इतर) 2019-12-10 2000 3500 3000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-12-07 3000 4500 3750 Quintal
MH श्रीरामपूर संत्रा (इतर) 2019-12-04 1500 2500 2000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-12-04 3000 4500 3750 Quintal
MH नागपूर संत्रा (इतर) 2019-11-28 800 3100 2525 Quintal
MH श्रीरामपूर संत्रा (इतर) 2019-11-27 1500 2500 2000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-11-27 3000 4500 3750 Quintal
MH नागपूर संत्रा (इतर) 2019-11-27 1000 3000 2500 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2019-11-27 1200 7200 2900 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2019-11-22 1300 6500 3100 Quintal
MH श्रीरामपूर संत्रा (इतर) 2019-11-20 2500 3500 3000 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2019-11-20 1400 6000 3000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-11-18 4000 4500 4250 Quintal
MH नागपूर संत्रा (इतर) 2019-11-17 1000 3000 2500 Quintal
MH श्रीरामपूर संत्रा (इतर) 2019-11-17 3500 4500 4000 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2019-11-17 1400 7000 3500 Quintal
MH चंद्रपूर संत्रा (इतर) 2019-11-17 1500 4000 3000 Quintal
MH जळगाव संत्रा (इतर) 2019-11-17 500 1000 800 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-11-17 4000 4500 4250 Quintal
MH नागपूर संत्रा (इतर) 2019-11-16 1000 3000 2500 Quintal
MH श्रीरामपूर संत्रा (इतर) 2019-11-16 3500 4500 4000 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2019-11-16 1400 7000 3500 Quintal
MH चंद्रपूर संत्रा (इतर) 2019-11-16 1500 4000 3000 Quintal
MH जळगाव संत्रा (इतर) 2019-11-16 500 1000 800 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-11-16 4000 4500 4250 Quintal
MH श्रीरामपूर संत्रा (इतर) 2019-11-15 3500 4500 4000 Quintal
MH जळगाव संत्रा (इतर) 2019-11-15 500 1000 800 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-11-15 4000 4500 4250 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-11-11 2800 4200 3500 Quintal
MH नागपूर संत्रा (इतर) 2019-11-11 1200 3200 2700 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2019-11-11 1400 6500 3200 Quintal
MH नागपूर संत्रा (इतर) 2019-11-10 1200 3200 2700 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2019-11-10 1400 6500 3200 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-11-10 2800 4200 3500 Quintal
MH नागपूर संत्रा (इतर) 2019-11-09 1200 3200 2700 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2019-11-09 1400 6500 3200 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-11-09 2800 4200 3500 Quintal
MH नागपूर संत्रा (इतर) 2019-11-08 1200 3200 2700 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2019-11-08 1400 6500 3200 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-11-08 2800 4200 3500 Quintal
MH नागपूर संत्रा (इतर) 2019-11-07 1200 3200 2700 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2019-11-07 1400 6500 3200 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-11-07 2800 4200 3500 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-10-24 4000 4500 4250 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-10-19 4500 5000 4750 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-10-18 4700 5200 4950 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2019-10-16 1600 7000 3600 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-10-16 4500 5000 4750 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-10-15 4500 5000 4750 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-10-11 3000 4500 3750 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2019-10-10 1200 7000 3900 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-10-07 3400 4700 4050 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-10-05 3000 4500 3750 Quintal
MH नागपूर संत्रा (इतर) 2019-10-04 2100 3100 2875 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-10-03 3000 4200 3600 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2019-09-30 1500 7000 6000 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2019-09-27 700 3200 1400 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2019-09-25 1600 7500 4000 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2019-09-20 1600 6000 3700 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-09-19 3000 4000 3500 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-09-17 3000 4000 3500 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2019-09-16 1600 6000 3700 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2019-09-09 1600 6000 3700 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-09-06 3000 4500 3750 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2019-09-04 2500 7500 4700 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2019-09-03 1600 8000 4600 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-08-30 3000 4500 3750 Quintal
MH पुणे संत्रा (इतर) 2019-08-29 1600 8000 5100 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-08-26 3000 4500 3750 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-08-21 3000 4500 3750 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-08-20 3000 4500 3750 Quintal
MH फ्रूट मार्केट संत्रा (इतर) 2019-08-19 3000 4500 3750 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : संत्रा

संत्रा उत्पादनात घट येणार

संत्रा उत्पादनात घट येणार

कृषिकिंग : संत्रा ऊत्पादनामध्ये चालू वर्षी अतिवृष्टीमुळे मोठी घट येण्याचा अंदाज तज्ञानी व्यक्त केला आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार ३०० ते ४०० कोटी रुपयांचा फटका शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता वर्तवली आहे. यामुळे विदर्भातील शेती आणि शेतकऱ्यांच्या पुढे कर्जफेडीच्या…

अधिक वाचा
संत्रा एक लक्षवेधी पिक !

संत्रा एक लक्षवेधी पिक !

कृषिकिंग : संत्रा उत्पादनात जगात ब्राझील देश अग्रेसर असून त्या खालोखाल चीन, भारत, मेक्सिको  आणि अमेरिका या देशांचा क्रमांक लागतो. भारतात २०१८-१९ या वर्षात ७८ लाख ४० हजार टन इतके संत्रा उत्पादन झाले. एकूण उत्पादनात…

अधिक वाचा