बाजारभाव : कांदा (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH मोर्शी कांदा(इतर) 2019-11-15 3200 3500 3350 Quintal
MH जळगाव कांदा(लाल) 2019-11-15 1700 4500 2750 Quintal
MH वाशी-मुंबई कांदा(इतर) 2019-11-15 4600 5500 5050 Quintal
MH लासलगांव निफाड कांदा(इतर) 2019-11-15 2701 5111 4801 Quintal
MH पिंपळगाव कांदा(इतर) 2019-11-15 1000 5499 4351 Quintal
MH पिंपळगाव बसवंत कांदा(इतर) 2019-11-15 1500 4492 3900 Quintal
MH पुणे (खडकी) कांदा(स्थानिक) 2019-11-15 1500 4500 3000 Quintal
MH वाशी-मुंबई कांदा(इतर) 2019-11-11 4400 5000 4700 Quintal
MH नागपूर कांदा(लाल) 2019-11-11 2000 5000 4250 Quintal
MH नागपूर कांदा(पांढरा) 2019-11-11 3000 5500 4875 Quintal
MH चांदवड कांदा(इतर) 2019-11-11 1300 4726 4100 Quintal
MH देवळा कांदा(इतर) 2019-11-11 2000 5250 4500 Quintal
MH देवळा कांदा(लाल) 2019-11-11 1000 2350 2000 Quintal
MH लासलगाव कांदा(इतर) 2019-11-11 2000 4950 4451 Quintal
MH लासलगाव कांदा(लाल) 2019-11-11 1100 3601 3000 Quintal
MH मनमाड कांदा(इतर) 2019-11-11 1000 4400 3600 Quintal
MH मनमाड कांदा(लाल) 2019-11-11 700 2000 1500 Quintal
MH पिंपळगाव कांदा(इतर) 2019-11-11 2725 5270 4551 Quintal
MH येवला कांदा(इतर) 2019-11-11 1000 4700 4100 Quintal
MH पुणे कांदा(स्थानिक) 2019-11-11 1000 4700 1700 Quintal
MH पुणे (खडकी) कांदा(स्थानिक) 2019-11-11 2000 4000 3000 Quintal
MH पिंपरी कांदा(स्थानिक) 2019-11-11 5300 5300 5300 Quintal
MH वाई कांदा(स्थानिक) 2019-11-11 4000 6000 5800 Quintal
MH अकलूज कांदा(लाल) 2019-11-11 1100 5100 4000 Quintal
MH वैजापूर कांदा(इतर) 2019-11-11 1500 4600 3155 Quintal
MH जळगाव कांदा(लाल) 2019-11-11 900 6700 4500 Quintal
MH कोल्हापूर कांदा(इतर) 2019-11-11 1500 5000 3000 Quintal
MH वाशी-मुंबई कांदा(इतर) 2019-11-10 4400 5000 4700 Quintal
MH नागपूर कांदा(लाल) 2019-11-10 2000 5000 4250 Quintal
MH नागपूर कांदा(पांढरा) 2019-11-10 3000 5500 4875 Quintal
MH चांदवड कांदा(इतर) 2019-11-10 1300 4726 4100 Quintal
MH देवळा कांदा(इतर) 2019-11-10 2000 5250 4500 Quintal
MH देवळा कांदा(लाल) 2019-11-10 1000 2350 2000 Quintal
MH लासलगाव कांदा(इतर) 2019-11-10 2000 4950 4451 Quintal
MH लासलगाव कांदा(लाल) 2019-11-10 1100 3601 3000 Quintal
MH मनमाड कांदा(इतर) 2019-11-10 1000 4400 3600 Quintal
MH मनमाड कांदा(लाल) 2019-11-10 700 2000 1500 Quintal
MH पिंपळगाव कांदा(इतर) 2019-11-10 2725 5270 4551 Quintal
MH येवला कांदा(इतर) 2019-11-10 1000 4700 4100 Quintal
MH पुणे कांदा(स्थानिक) 2019-11-10 1000 4700 1700 Quintal
MH पुणे (खडकी) कांदा(स्थानिक) 2019-11-10 2000 4000 3000 Quintal
MH पिंपरी कांदा(स्थानिक) 2019-11-10 5300 5300 5300 Quintal
MH वाई कांदा(स्थानिक) 2019-11-10 4000 6000 5800 Quintal
MH अकलूज कांदा(लाल) 2019-11-10 1100 5100 4000 Quintal
MH वैजापूर कांदा(इतर) 2019-11-10 1500 4600 3155 Quintal
MH जळगाव कांदा(लाल) 2019-11-10 900 6700 4500 Quintal
MH कोल्हापूर कांदा(इतर) 2019-11-10 1500 5000 3000 Quintal
MH नागपूर कांदा(लाल) 2019-11-09 2000 5000 4250 Quintal
MH नागपूर कांदा(पांढरा) 2019-11-09 3000 5500 4875 Quintal
MH चांदवड कांदा(इतर) 2019-11-09 1300 4726 4100 Quintal
MH देवळा कांदा(इतर) 2019-11-09 2000 5250 4500 Quintal
MH देवळा कांदा(लाल) 2019-11-09 1000 2350 2000 Quintal
MH लासलगाव कांदा(इतर) 2019-11-09 2000 4950 4451 Quintal
MH लासलगाव कांदा(लाल) 2019-11-09 1100 3601 3000 Quintal
MH मनमाड कांदा(इतर) 2019-11-09 1000 4400 3600 Quintal
MH मनमाड कांदा(लाल) 2019-11-09 700 2000 1500 Quintal
MH पिंपळगाव कांदा(इतर) 2019-11-09 2725 5270 4551 Quintal
MH येवला कांदा(इतर) 2019-11-09 1000 4700 4100 Quintal
MH पुणे कांदा(स्थानिक) 2019-11-09 1000 4700 1700 Quintal
MH पुणे (खडकी) कांदा(स्थानिक) 2019-11-09 2000 4000 3000 Quintal
MH पिंपरी कांदा(स्थानिक) 2019-11-09 5300 5300 5300 Quintal
MH वाई कांदा(स्थानिक) 2019-11-09 4000 6000 5800 Quintal
MH अकलूज कांदा(लाल) 2019-11-09 1100 5100 4000 Quintal
MH वैजापूर कांदा(इतर) 2019-11-09 1500 4600 3155 Quintal
MH जळगाव कांदा(लाल) 2019-11-09 900 6700 4500 Quintal
MH कोल्हापूर कांदा(इतर) 2019-11-09 1500 5000 3000 Quintal
MH वाशी-मुंबई कांदा(इतर) 2019-11-09 4400 5000 4700 Quintal
MH चांदवड कांदा(इतर) 2019-11-08 1300 4726 4100 Quintal
MH देवळा कांदा(इतर) 2019-11-08 2000 5250 4500 Quintal
MH देवळा कांदा(लाल) 2019-11-08 1000 2350 2000 Quintal
MH लासलगाव कांदा(इतर) 2019-11-08 2000 4950 4451 Quintal
MH लासलगाव कांदा(लाल) 2019-11-08 1100 3601 3000 Quintal
MH मनमाड कांदा(इतर) 2019-11-08 1000 4400 3600 Quintal
MH मनमाड कांदा(लाल) 2019-11-08 700 2000 1500 Quintal
MH पिंपळगाव कांदा(इतर) 2019-11-08 2725 5270 4551 Quintal
MH येवला कांदा(इतर) 2019-11-08 1000 4700 4100 Quintal
MH पुणे कांदा(स्थानिक) 2019-11-08 1000 4700 1700 Quintal
MH पुणे (खडकी) कांदा(स्थानिक) 2019-11-08 2000 4000 3000 Quintal
MH पिंपरी कांदा(स्थानिक) 2019-11-08 5300 5300 5300 Quintal
MH वाई कांदा(स्थानिक) 2019-11-08 4000 6000 5800 Quintal
MH अकलूज कांदा(लाल) 2019-11-08 1100 5100 4000 Quintal
MH वैजापूर कांदा(इतर) 2019-11-08 1500 4600 3155 Quintal
MH जळगाव कांदा(लाल) 2019-11-08 900 6700 4500 Quintal
MH कोल्हापूर कांदा(इतर) 2019-11-08 1500 5000 3000 Quintal
MH वाशी-मुंबई कांदा(इतर) 2019-11-08 4400 5000 4700 Quintal
MH नागपूर कांदा(लाल) 2019-11-08 2000 5000 4250 Quintal
MH नागपूर कांदा(पांढरा) 2019-11-08 3000 5500 4875 Quintal
MH वाशी-मुंबई कांदा(इतर) 2019-11-07 4400 5000 4700 Quintal
MH नागपूर कांदा(लाल) 2019-11-07 2000 5000 4250 Quintal
MH नागपूर कांदा(पांढरा) 2019-11-07 3000 5500 4875 Quintal
MH चांदवड कांदा(इतर) 2019-11-07 1300 4726 4100 Quintal
MH देवळा कांदा(इतर) 2019-11-07 2000 5250 4500 Quintal
MH देवळा कांदा(लाल) 2019-11-07 1000 2350 2000 Quintal
MH लासलगाव कांदा(इतर) 2019-11-07 2000 4950 4451 Quintal
MH लासलगाव कांदा(लाल) 2019-11-07 1100 3601 3000 Quintal
MH मनमाड कांदा(इतर) 2019-11-07 1000 4400 3600 Quintal
MH मनमाड कांदा(लाल) 2019-11-07 700 2000 1500 Quintal
MH पिंपळगाव कांदा(इतर) 2019-11-07 2725 5270 4551 Quintal
MH येवला कांदा(इतर) 2019-11-07 1000 4700 4100 Quintal
MH पुणे कांदा(स्थानिक) 2019-11-07 1000 4700 1700 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : कांदा

एक लाख टन कांदा आयातीला मोदी सरकारची परवानगी

एक लाख टन कांदा आयातीला मोदी सरकारची परवानगी

कृषिकिंग : देशातील कांद्याच्या भाववाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने एक लाख टन कांदा आयातीची परवनगी एमएमटीसीला दिली आहे. तुर्कस्थान आणि इजिप्त मधील कांदा येत्या काही दिवसात देशात येईल. नाशिकसह कांदा उत्पादक भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप कांद्याचे…

अधिक वाचा
कांदयाला चांगले बाजारभाव मिळण्यासाठी योग्य मार्केटिंग सिस्टम उभारण्याची गरज

कांदयाला चांगले बाजारभाव मिळण्यासाठी योग्य मार्केटिंग सिस्टम उभारण्याची गरज

कृषिकिंग : शेती मालाचे भाव मुख्यत्वे पुढील गोष्टींवर अवलंबून असतात. कांदा पिकाचा विचार करता पुढील काही बाबी बाजारभावावर प्रभाव टाकतात.१. उत्पादन२. मागणी३. आयात – निर्यातीच्या बाबतीतील सरकारी धोरण४. आपत्कालीन परिस्थिती -अतिवृष्टी, दुष्काळ,रोगराई (अल्पकालीन परिणाम आणि…

अधिक वाचा
कांदा भाववाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकार पाच हजार टन कांदा आयात करणार

कांदा भाववाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकार पाच हजार टन कांदा आयात करणार

कृषिकिंग : खरीप कांद्याचे उत्पादन ४०% घटल्याने कांद्याचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार कांदा आयातीचा विचार करत असून कांदा उत्पादक असलेल्या इजिप्त, टर्की , इराण या देशामधून कांदा आयतीसाठी प्रयत्न सुरु आहेत. अशी माहिती ग्राहक…

अधिक वाचा
कांद्याची एकही पिशवी देशा बाहेर जाण्यास मोदी सरकारचा विरोध

कांद्याची एकही पिशवी देशा बाहेर जाण्यास मोदी सरकारचा विरोध

कृषिकिंग : दुष्काळ आणि नंतर झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कांद्याच्या उत्पादनात कमालीची घट आली आहे. तसेच अजूनही देशातील बहुसंख्य कांदा उत्पादक असलेल्या भागामद्ये  कांदा लागवडीस अनुकूल असे वातावरण नसल्याने कांदा लागवडीस उशीर होत आहे. तसेच पावसामुळे लागवडीसाठी…

अधिक वाचा