बाजारभाव : कांदा (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH लासलगाव कांदा(लाल) 2020-01-21 1500 4125 3600 Quintal
MH मनमाड कांदा(लाल) 2020-01-21 950 3710 3200 Quintal
MH कल्याण कांदा(पहिल्या प्रतिची) 2020-01-21 4000 4500 4250 Quintal
MH कल्याण कांदा(दुसऱ्या प्रतिची) 2020-01-21 3000 3500 3150 Quintal
MH वाशी-मुंबई कांदा(इतर) 2020-01-20 4000 5500 4750 Quintal
MH कामठी कांदा(स्थानिक) 2020-01-20 4000 6000 5500 Quintal
MH लासलगाव कांदा(लाल) 2020-01-20 1500 4853 4400 Quintal
MH मनमाड कांदा(लाल) 2020-01-20 1000 4600 4200 Quintal
MH पुणे कांदा(स्थानिक) 2020-01-20 2000 4500 3500 Quintal
MH पिंपरी कांदा(स्थानिक) 2020-01-19 3000 4000 3500 Quintal
MH वाशी-मुंबई कांदा(इतर) 2020-01-18 3500 4500 4000 Quintal
MH लासलगाव कांदा(लाल) 2020-01-18 1200 4000 3475 Quintal
MH मनमाड कांदा(लाल) 2020-01-18 1000 3640 3000 Quintal
MH येवला कांदा(लाल) 2020-01-18 1500 3650 3200 Quintal
MH पिंपरी कांदा(स्थानिक) 2020-01-18 2500 2500 2500 Quintal
MH वाशी-मुंबई कांदा(इतर) 2020-01-17 3000 4500 3750 Quintal
MH लासलगाव कांदा(लाल) 2020-01-17 1500 3691 3450 Quintal
MH पुणे कांदा(स्थानिक) 2020-01-17 1500 4100 3200 Quintal
MH पिंपरी कांदा(स्थानिक) 2020-01-17 2200 2600 2400 Quintal
MH कल्याण कांदा(पहिल्या प्रतिची) 2020-01-17 3000 4000 3500 Quintal
MH कल्याण कांदा(दुसऱ्या प्रतिची) 2020-01-17 2000 3000 2500 Quintal
MH कल्याण कांदा(इतर) 2020-01-17 1800 2000 1900 Quintal
MH मोर्शी कांदा(इतर) 2020-01-16 2200 3800 3400 Quintal
MH वाशी-मुंबई कांदा(इतर) 2020-01-16 3000 4000 3500 Quintal
MH मनमाड कांदा(लाल) 2020-01-16 900 3650 3250 Quintal
MH पिंपरी कांदा(स्थानिक) 2020-01-16 2000 2500 2250 Quintal
MH सातारा कांदा(इतर) 2020-01-16 1000 4200 2600 Quintal
MH पंढरपूर कांदा(लाल) 2020-01-16 400 5000 3000 Quintal
MH वाशी-मुंबई कांदा(इतर) 2020-01-15 3000 4000 3500 Quintal
MH मनमाड कांदा(लाल) 2020-01-15 800 3407 3300 Quintal
MH पिंपरी कांदा(स्थानिक) 2020-01-15 1200 2400 1800 Quintal
MH वाशी-मुंबई कांदा(इतर) 2020-01-13 3000 3800 3400 Quintal
MH लासलगाव कांदा(लाल) 2020-01-13 1500 3195 2800 Quintal
MH मनमाड कांदा(लाल) 2020-01-13 700 3040 2500 Quintal
MH पुणे कांदा(स्थानिक) 2020-01-13 1000 3200 2400 Quintal
MH पुणे (खडकी) कांदा(स्थानिक) 2020-01-13 2000 3000 2500 Quintal
MH पिंपरी कांदा(स्थानिक) 2020-01-13 2000 3800 2900 Quintal
MH पिंपरी कांदा(स्थानिक) 2020-01-12 2000 3300 2650 Quintal
MH मोर्शी कांदा(इतर) 2020-01-12 3000 4000 3500 Quintal
MH पिंपरी कांदा(स्थानिक) 2020-01-11 2000 4000 3000 Quintal
MH वाशी-मुंबई कांदा(इतर) 2020-01-10 3700 4400 4050 Quintal
MH कामठी कांदा(स्थानिक) 2020-01-10 5000 7000 6500 Quintal
MH लासलगाव कांदा(लाल) 2020-01-10 1200 3500 3200 Quintal
MH मनमाड कांदा(लाल) 2020-01-10 700 3200 2600 Quintal
MH पुणे कांदा(स्थानिक) 2020-01-10 1500 4000 3000 Quintal
MH पुणे (खडकी) कांदा(स्थानिक) 2020-01-10 3000 3000 3000 Quintal
MH पिंपरी कांदा(स्थानिक) 2020-01-10 4500 4500 4500 Quintal
MH वाशी-मुंबई कांदा(इतर) 2020-01-09 3800 4500 4150 Quintal
MH लासलगाव कांदा(लाल) 2020-01-09 1500 4342 3200 Quintal
MH मनमाड कांदा(लाल) 2020-01-09 950 3890 3400 Quintal
MH पुणे कांदा(स्थानिक) 2020-01-09 2000 4500 3000 Quintal
MH पिंपरी कांदा(स्थानिक) 2020-01-09 1000 2500 1750 Quintal
MH वाशी-मुंबई कांदा(इतर) 2020-01-08 4000 5000 4500 Quintal
MH लासलगाव कांदा(लाल) 2020-01-08 2000 4650 4000 Quintal
MH मनमाड कांदा(लाल) 2020-01-08 950 4200 3800 Quintal
MH पिंपरी कांदा(स्थानिक) 2020-01-08 2500 4200 3350 Quintal
MH पिंपरी कांदा(स्थानिक) 2020-01-07 2500 4200 3350 Quintal
MH वाशी-मुंबई कांदा(इतर) 2020-01-07 4000 5000 4500 Quintal
MH लासलगाव कांदा(लाल) 2020-01-07 2000 4700 4100 Quintal
MH मालेगांव (उमराणे) कांदा(लाल) 2020-01-07 1551 4665 3800 Quintal
MH मनमाड कांदा(लाल) 2020-01-07 950 4400 3800 Quintal
MH पुणे कांदा(स्थानिक) 2020-01-07 1500 4800 3000 Quintal
MH पुणे (खडकी) कांदा(स्थानिक) 2020-01-07 1000 2500 1750 Quintal
MH मोर्शी कांदा(इतर) 2020-01-06 3000 5100 4200 Quintal
MH पुणे कांदा(स्थानिक) 2020-01-06 1500 4500 3000 Quintal
MH पुणे (खडकी) कांदा(स्थानिक) 2020-01-06 1000 3000 2000 Quintal
MH पुणे कांदा(स्थानिक) 2020-01-05 1500 4500 3200 Quintal
MH सातारा कांदा(इतर) 2020-01-05 1500 4500 3000 Quintal
MH वाशी-मुंबई कांदा(इतर) 2020-01-04 4000 5000 4500 Quintal
MH पुणे (खडकी) कांदा(स्थानिक) 2020-01-04 1600 2500 2050 Quintal
MH लासलगाव कांदा(लाल) 2020-01-03 1200 4799 4300 Quintal
MH पुणे कांदा(स्थानिक) 2020-01-03 1000 4500 3000 Quintal
MH पुणे (खडकी) कांदा(स्थानिक) 2020-01-03 2000 4000 3000 Quintal
MH पिंपरी कांदा(स्थानिक) 2020-01-03 2250 4300 3250 Quintal
MH पुणे कांदा(स्थानिक) 2020-01-02 1500 4800 3200 Quintal
MH पुणे (खडकी) कांदा(स्थानिक) 2020-01-02 3000 5000 4000 Quintal
MH पिंपरी कांदा(स्थानिक) 2020-01-02 2200 4500 3350 Quintal
MH सातारा कांदा(इतर) 2020-01-02 1500 4500 3000 Quintal
MH वाशी-मुंबई कांदा(इतर) 2020-01-02 3500 5500 4500 Quintal
MH लासलगाव कांदा(लाल) 2020-01-02 1500 5031 4300 Quintal
MH मालेगांव (उमराणे) कांदा(लाल) 2020-01-02 1000 4490 3700 Quintal
MH मनमाड कांदा(लाल) 2020-01-02 1000 4350 3500 Quintal
MH मनमाड कांदा(पांढरा) 2020-01-02 1100 3500 2800 Quintal
MH पुणे कांदा(स्थानिक) 2020-01-01 1500 5000 3000 Quintal
MH पुणे (खडकी) कांदा(स्थानिक) 2020-01-01 3000 6000 4500 Quintal
MH पिंपरी कांदा(स्थानिक) 2020-01-01 4500 5500 5000 Quintal
MH वाशी-मुंबई कांदा(इतर) 2020-01-01 4500 6500 5500 Quintal
MH मनमाड कांदा(लाल) 2020-01-01 700 4200 3500 Quintal
MH मनमाड कांदा(पांढरा) 2020-01-01 2000 3800 3200 Quintal
MH लासलगाव कांदा(लाल) 2019-12-31 1500 5211 4500 Quintal
MH मनमाड कांदा(लाल) 2019-12-31 850 5410 4800 Quintal
MH पुणे कांदा(स्थानिक) 2019-12-31 2000 6000 3600 Quintal
MH पिंपरी कांदा(स्थानिक) 2019-12-31 1800 5500 3650 Quintal
MH कामठी कांदा(स्थानिक) 2019-12-30 5000 7000 6500 Quintal
MH पुणे कांदा(स्थानिक) 2019-12-30 1500 6500 3500 Quintal
MH पिंपरी कांदा(स्थानिक) 2019-12-30 2000 6000 4000 Quintal
MH वाई कांदा(स्थानिक) 2019-12-30 1000 8000 6000 Quintal
MH अकलूज कांदा(लाल) 2019-12-30 2500 14500 6500 Quintal
MH पुणे कांदा(स्थानिक) 2019-12-29 2000 7000 5000 Quintal
MH पिंपरी कांदा(स्थानिक) 2019-12-29 2000 8000 5000 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : कांदा

कांद्याच्या दरात सोमवारच्या तुलनेत घट, तर हळदी च्या बाजारात किंचित वाढ !

कांद्याच्या दरात सोमवारच्या तुलनेत घट, तर हळदी च्या बाजारात किंचित वाढ !

कृषिकिंग: आज महाराष्ट्रतील प्रमुख पिकाचे बाजारभाव पुढील प्रमाणे राहिले महाराष्ट्रातील कांद्याच्या प्रमुख बाजारपेठेपैकी लासलगाव मार्केटमध्ये आज कांद्याचे बाजारभाव १५०० ते ४३०० प्रति क्विंटल राहिले. सरासरी ३६०० चा कांद्याला भाव भेटला आहे . टोमॅटोच्या बाजारभाव ६००-१०००…

अधिक वाचा
उन्हाळी कांदा लागवड अंतिम टप्प्यात

उन्हाळी कांदा लागवड अंतिम टप्प्यात

खामखेडा । दरवर्षी नाशिक जिल्ह्यातील खामखेडा परिसरात उन्हाळी कांद्याची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते. यावर्षी मात्र अवकाळी पावसामुळे कांद्याच्या पीकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. यामुळे यावर्षीची कांदा लागवड उशीरा केली जात आहे. उन्हाळी कांदा या…

अधिक वाचा
कांद्याच्या बाजारभावात गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत वाढ

कांद्याच्या बाजारभावात गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत वाढ

कृषिकिंग : देशातील कांद्याच्या आवकेत सुधारणा होत असून. आज आठवड्याच्या सुरवातीला कांद्याच्या आवकेत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. कांद्याला लासलगाव मार्केटमध्ये आज कांद्याचे दर १६०० रु ते ४७०० च्या दरम्यान राहिले आहेत. सरासरी ४२०० चा…

अधिक वाचा
तूर आणि कापसाच्या मार्केट मध्ये वाढ तर मक्यामध्ये नरमाईचा कल

तूर आणि कापसाच्या मार्केट मध्ये वाढ तर मक्यामध्ये नरमाईचा कल

कृषिकिंग : आज महाराष्ट्रतील प्रमुख पिकाचे बाजारभाव पुढील प्रमाणे राहिले- महाराष्ट्रातील कांद्याच्या प्रमुख बाजारपेठेपैकी नगर मार्केटमध्ये आज कांद्याचे बाजारभाव १५०० ते ४८०० प्रति क्विंटल राहिले, सरासरी ३८०० चा कांद्याला भाव भेटला असून सोलापूर मार्केट मध्ये…

अधिक वाचा