बाजारभाव : मका (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH देवळा मका (पिवळा) 2019-07-16 2285 2325 2310 Quintal
MH भोकरदन मका (पिवळा) 2019-07-15 2050 2200 2150 Quintal
MH चोपडा मका (देशी लाल) 2019-07-15 2000 2000 2000 Quintal
MH चोपडा मका (देशी लाल) 2019-07-09 2094 2094 2094 Quintal
MH देवळा मका (पिवळा) 2019-07-09 2325 2335 2335 Quintal
MH तासगाव मका (इतर) 2019-07-06 2010 2130 2060 Quintal
MH अकोला मका (पिवळा) 2019-07-01 1950 1950 1950 Quintal
MH मुंबई मका (इतर) 2019-06-27 2200 2600 2400 Quintal
MH अकोला मका (पिवळा) 2019-06-25 2150 2150 2150 Quintal
MH अकोला मका (पिवळा) 2019-06-24 1430 2150 1790 Quintal
MH भोकरदन मका (पिवळा) 2019-06-24 1850 2000 1950 Quintal
MH अकोला मका (पिवळा) 2019-06-22 1925 2300 2115 Quintal
MH देवळा मका (पिवळा) 2019-06-20 2070 2090 2090 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-06-15 1911 1950 1911 Quintal
MH नांदगाव मका (पिवळा) 2019-06-15 2060 2060 2060 Quintal
MH अकोला मका (पिवळा) 2019-06-13 1811 1900 1855 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-06-12 2000 2000 2000 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-06-07 2100 2100 2100 Quintal
MH देवळा मका (पिवळा) 2019-06-06 2050 2050 2050 Quintal
MH संग्रामपूर (वरवतबाक्कम) मका (इतर) 2019-06-04 1300 1800 1650 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-06-04 1525 2050 1870 Quintal
MH अकोला मका (पिवळा) 2019-05-29 1700 2200 2000 Quintal
MH तासगाव मका (इतर) 2019-05-29 1860 1970 1900 Quintal
MH तासगाव मका (इतर) 2019-05-27 1840 1900 1880 Quintal
MH भोकरदन मका (पिवळा) 2019-05-13 2010 2100 2050 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-05-04 1925 1925 1925 Quintal
MH दोंडाईचा सिंधखेडा मका (इतर) 2019-05-03 1750 1891 1850 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-04-30 2070 2100 2070 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-04-29 2100 2100 2100 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-04-24 2175 2175 2175 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-04-19 2150 2150 2150 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-04-12 2155 2155 2155 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-04-11 2170 2170 2170 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-04-10 1975 1975 1975 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-04-10 1900 1900 1900 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-04-09 1875 1875 1875 Quintal
MH भोकरदन मका (पिवळा) 2019-04-08 1950 2150 2100 Quintal
MH श्रीरामपूर मका (इतर) 2019-04-04 1500 1875 1700 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-04-04 1880 1880 1880 Quintal
MH नांदगाव मका (पिवळा) 2019-03-27 1968 2006 2000 Quintal
MH भोकरदन मका (पिवळा) 2019-03-25 1900 2050 2010 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-03-18 1821 1821 1821 Quintal
MH देवळा मका (पिवळा) 2019-03-12 1900 1965 1965 Quintal
MH लासलगाव मका (इतर) 2019-03-12 1921 2045 1990 Quintal
MH लासलगांव निफाड मका (इतर) 2019-03-12 1956 1970 1961 Quintal
MH कळंब-उ.बाद मका (देशी लाल) 2019-03-12 2000 2100 2000 Quintal
MH तुळजापूर मका (इतर) 2019-03-12 2026 2026 2026 Quintal
MH अकोला मका (पिवळा) 2019-03-12 1950 2150 2050 Quintal
MH गेवराई मका (देशी लाल) 2019-03-12 1850 1850 1850 Quintal
MH मलकापूर मका (पिवळा) 2019-03-12 1560 1850 1800 Quintal
MH नंदूरा मका (इतर) 2019-03-12 1700 1800 1800 Quintal
MH दोंडाईचा मका (पिवळा) 2019-03-12 1525 1873 1800 Quintal
MH भोकरदन मका (पिवळा) 2019-03-12 1850 1950 1900 Quintal
MH जालना मका (देशी लाल) 2019-03-12 1900 2000 1945 Quintal
MH अमळनेर मका (देशी लाल) 2019-03-12 1751 2056 2056 Quintal
MH चोपडा मका (देशी लाल) 2019-03-12 1746 1900 1877 Quintal
MH मंगळवेढा मका (देशी लाल) 2019-03-12 1900 1952 1952 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-03-12 1800 1898 1850 Quintal
MH यावल मका (पिवळा) 2019-03-12 1270 1650 1370 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-02-27 1625 1625 1625 Quintal
MH भोकरदन मका (पिवळा) 2019-02-25 1850 1975 1950 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-02-12 1675 1675 1675 Quintal
MH नागपूर मका (इतर) 2019-02-08 1450 1650 1600 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-02-07 1750 1750 1750 Quintal
MH नागपूर मका (इतर) 2019-02-07 1500 1700 1650 Quintal
MH भोकरदन मका (पिवळा) 2019-02-04 1750 1850 1800 Quintal
MH जालना मका (देशी लाल) 2019-02-02 1797 1893 1850 Quintal
MH बार्शी मका (इतर) 2019-02-02 1800 1800 1800 Quintal
MH अमळनेर मका (देशी लाल) 2019-02-02 1775 1922 1922 Quintal
MH चोपडा मका (देशी लाल) 2019-02-02 1594 1925 1800 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-02-02 1700 1700 1700 Quintal
MH पाचोरा मका (इतर) 2019-02-02 1760 1909 1801 Quintal
MH काटोळ मका (इतर) 2019-02-02 1912 1912 1912 Quintal
MH नवापुर मका (इतर) 2019-02-02 1700 1800 1773 Quintal
MH देवळा मका (पिवळा) 2019-02-02 1805 1955 1910 Quintal
MH परांडा मका (इतर) 2019-02-02 1400 1900 1800 Quintal
MH अकोला मका (पिवळा) 2019-02-02 1850 1900 1875 Quintal
MH पैठण मका (पिवळा) 2019-02-02 1650 1650 1650 Quintal
MH सिल्लोड मका (पिवळा) 2019-02-02 1800 1850 1850 Quintal
MH गेवराई मका (देशी लाल) 2019-02-02 1750 1850 1750 Quintal
MH केज मका (इतर) 2019-02-02 1899 1931 1927 Quintal
MH चिखली मका (देशी लाल) 2019-02-02 1550 1801 1675 Quintal
MH नंदूरा मका (इतर) 2019-02-02 1600 1833 1833 Quintal
MH दोंडाईचा मका (पिवळा) 2019-02-02 1700 1866 1851 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-02-01 1700 1700 1700 Quintal
MH श्रीरामपूर मका (इतर) 2019-01-30 1500 1650 1600 Quintal
MH वडुज मका (देशी लाल) 2019-01-26 1850 1900 1875 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-01-24 1750 1825 1775 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-01-22 1750 1750 1750 Quintal
MH मनमाड मका (इतर) 2019-01-22 1753 1863 1859 Quintal
MH भोकरदन मका (पिवळा) 2019-01-21 1650 1810 1725 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-01-12 1650 1750 1700 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-01-11 1575 1575 1575 Quintal
MH लासलगाव मका (इतर) 2019-01-11 1400 1817 1777 Quintal
MH लासलगाव मका (इतर) 2019-01-10 1400 1817 1777 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-01-10 1575 1575 1575 Quintal
MH नागपूर मका (इतर) 2019-01-08 1550 1700 1663 Quintal
MH भोकरदन मका (पिवळा) 2019-01-07 1550 1650 1610 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-01-07 1500 1700 1700 Quintal
MH भोकरदन मका (पिवळा) 2018-12-24 1510 1650 1610 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : मका

अद्याप संभंधित बातम्या नाहीत!