बाजारभाव : मका (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH पुणे मका (देशी लाल) 2019-12-14 2100 2300 2200 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-12-10 1400 1600 1500 Quintal
MH मनमाड मका (इतर) 2019-12-10 1650 1951 1800 Quintal
MH मुंबई मका (इतर) 2019-12-09 2400 2800 2700 Quintal
MH मनमाड मका (इतर) 2019-12-09 1700 1951 1850 Quintal
MH अकलूज मका (इतर) 2019-12-09 1900 1950 1925 Quintal
MH अकलूज मका (पिवळा) 2019-12-07 1800 1800 1800 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-12-06 1440 1700 1635 Quintal
MH मनमाड मका (इतर) 2019-12-06 1450 1976 1800 Quintal
MH मनमाड मका (इतर) 2019-12-05 1500 1949 1800 Quintal
MH तासगाव मका (इतर) 2019-12-05 1870 1960 1920 Quintal
MH अकलूज मका (इतर) 2019-12-04 1800 1950 1875 Quintal
MH धुळे मका (पिवळा) 2019-12-04 1200 1806 1500 Quintal
MH मनमाड मका (इतर) 2019-12-03 1650 1975 1750 Quintal
MH भोकरदन मका (पिवळा) 2019-12-02 1250 1400 1350 Quintal
MH पाथर्डी मका (इतर) 2019-11-30 1950 2000 1965 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-11-30 1050 1700 1500 Quintal
MH मनमाड मका (इतर) 2019-11-29 1350 1881 1700 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-11-27 1300 1300 1300 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-11-27 950 1650 1430 Quintal
MH भोकरदन मका (पिवळा) 2019-11-25 1100 1250 1200 Quintal
MH जळगाव मका (देशी लाल) 2019-11-25 1375 1375 1375 Quintal
MH मुंबई मका (इतर) 2019-11-25 2400 2800 2700 Quintal
MH मनमाड मका (इतर) 2019-11-25 1300 1900 1600 Quintal
MH पुणे मका (देशी लाल) 2019-11-23 1900 2100 2000 Quintal
MH शहादा मका (देशी लाल) 2019-11-22 1341 1430 1427 Quintal
MH शहादा मका (देशी पांढरा) 2019-11-22 1611 2100 2000 Quintal
MH मनमाड मका (इतर) 2019-11-22 1300 1800 1600 Quintal
MH मनमाड मका (इतर) 2019-11-20 1212 1771 1500 Quintal
MH मनमाड मका (इतर) 2019-11-19 1211 1735 1500 Quintal
MH भोकरदन मका (पिवळा) 2019-11-18 1000 1150 1100 Quintal
MH मुंबई मका (इतर) 2019-11-18 2500 3000 2800 Quintal
MH मनमाड मका (इतर) 2019-11-18 1100 1780 1500 Quintal
MH मुंबई मका (इतर) 2019-11-17 2500 3000 2800 Quintal
MH सोलापूर मका (देशी लाल) 2019-11-17 1625 1701 1701 Quintal
MH काटोळ मका (इतर) 2019-11-17 1560 1700 1630 Quintal
MH सावनेर मका (इतर) 2019-11-17 1450 1740 1630 Quintal
MH देवळा मका (पिवळा) 2019-11-17 1000 1945 1360 Quintal
MH लासलगाव मका (इतर) 2019-11-17 951 1852 1640 Quintal
MH राहाता मका (इतर) 2019-11-17 1245 1500 1300 Quintal
MH मनमाड मका (इतर) 2019-11-17 1100 1800 1550 Quintal
MH राहुरी (वंबोरी) मका (इतर) 2019-11-17 1600 1600 1600 Quintal
MH संगमनेर मका (इतर) 2019-11-17 1500 1531 1516 Quintal
MH शेवगाव मका (इतर) 2019-11-17 1200 1500 1500 Quintal
MH मुरीम मका (इतर) 2019-11-17 1122 1122 1122 Quintal
MH परांडा मका (इतर) 2019-11-17 1600 1675 1660 Quintal
MH औरंगाबाद मका (पिवळा) 2019-11-17 1000 1200 1100 Quintal
MH सिल्लोड मका (पिवळा) 2019-11-17 1100 1800 1400 Quintal
MH देऊळगाव राजा मका (पिवळा) 2019-11-17 700 1100 900 Quintal
MH मलकापूर मका (पिवळा) 2019-11-17 800 1600 1245 Quintal
MH पुणे मका (देशी लाल) 2019-11-17 2100 2300 2200 Quintal
MH धुळे मका (पिवळा) 2019-11-17 800 1625 1350 Quintal
MH दोंडाईचा मका (देशी पांढरा) 2019-11-17 1752 2101 1976 Quintal
MH दोंडाईचा मका (पिवळा) 2019-11-17 1051 1680 1381 Quintal
MH दोंडाईचा सिंधखेडा मका (इतर) 2019-11-17 1098 1520 1151 Quintal
MH जालना मका (देशी लाल) 2019-11-17 625 1400 1075 Quintal
MH अमळनेर मका (देशी लाल) 2019-11-17 800 1600 1600 Quintal
MH सांगली मका (इतर) 2019-11-17 1775 1825 1800 Quintal
MH मिरज मका (देशी लाल) 2019-11-17 1760 1850 1805 Quintal
MH तासगाव मका (इतर) 2019-11-17 2060 2140 2110 Quintal
MH पाचोरा मका (इतर) 2019-11-17 851 1600 1100 Quintal
MH यावल मका (पिवळा) 2019-11-17 1200 1660 1325 Quintal
MH दुधानी मका (इतर) 2019-11-17 1200 1635 1485 Quintal
MH कुर्डवाडी मका (इतर) 2019-11-17 1600 1752 1680 Quintal
MH काटोळ मका (इतर) 2019-11-16 1560 1700 1630 Quintal
MH सावनेर मका (इतर) 2019-11-16 1450 1740 1630 Quintal
MH देवळा मका (पिवळा) 2019-11-16 1000 1945 1360 Quintal
MH लासलगाव मका (इतर) 2019-11-16 951 1852 1640 Quintal
MH राहाता मका (इतर) 2019-11-16 1245 1500 1300 Quintal
MH मनमाड मका (इतर) 2019-11-16 1100 1800 1550 Quintal
MH राहुरी (वंबोरी) मका (इतर) 2019-11-16 1600 1600 1600 Quintal
MH संगमनेर मका (इतर) 2019-11-16 1500 1531 1516 Quintal
MH शेवगाव मका (इतर) 2019-11-16 1200 1500 1500 Quintal
MH मुरीम मका (इतर) 2019-11-16 1122 1122 1122 Quintal
MH परांडा मका (इतर) 2019-11-16 1600 1675 1660 Quintal
MH औरंगाबाद मका (पिवळा) 2019-11-16 1000 1200 1100 Quintal
MH सिल्लोड मका (पिवळा) 2019-11-16 1100 1800 1400 Quintal
MH देऊळगाव राजा मका (पिवळा) 2019-11-16 700 1100 900 Quintal
MH मलकापूर मका (पिवळा) 2019-11-16 800 1600 1245 Quintal
MH पुणे मका (देशी लाल) 2019-11-16 2100 2300 2200 Quintal
MH धुळे मका (पिवळा) 2019-11-16 800 1625 1350 Quintal
MH दोंडाईचा मका (देशी पांढरा) 2019-11-16 1752 2101 1976 Quintal
MH दोंडाईचा मका (पिवळा) 2019-11-16 1051 1680 1381 Quintal
MH दोंडाईचा सिंधखेडा मका (इतर) 2019-11-16 1098 1520 1151 Quintal
MH जालना मका (देशी लाल) 2019-11-16 625 1400 1075 Quintal
MH अमळनेर मका (देशी लाल) 2019-11-16 800 1600 1600 Quintal
MH सांगली मका (इतर) 2019-11-16 1775 1825 1800 Quintal
MH मिरज मका (देशी लाल) 2019-11-16 1760 1850 1805 Quintal
MH तासगाव मका (इतर) 2019-11-16 2060 2140 2110 Quintal
MH पाचोरा मका (इतर) 2019-11-16 851 1600 1100 Quintal
MH यावल मका (पिवळा) 2019-11-16 1200 1660 1325 Quintal
MH दुधानी मका (इतर) 2019-11-16 1200 1635 1485 Quintal
MH कुर्डवाडी मका (इतर) 2019-11-16 1600 1752 1680 Quintal
MH मुंबई मका (इतर) 2019-11-16 2500 3000 2800 Quintal
MH सोलापूर मका (देशी लाल) 2019-11-16 1625 1701 1701 Quintal
MH मुंबई मका (इतर) 2019-11-15 2500 3000 2800 Quintal
MH मुंबई मका (इतर) 2019-11-11 2500 3000 2800 Quintal
MH देवळा मका (पिवळा) 2019-11-11 1025 1525 1400 Quintal
MH राहाता मका (इतर) 2019-11-11 1200 1700 1600 Quintal
MH दुधानी मका (इतर) 2019-11-11 1715 1800 1750 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : मका

मका दोन हजारावर, पुढे काय?

मका दोन हजारावर, पुढे काय?

अॅग्रोवन’ मार्केट रिसर्च इनिशिएटीव्ह पुणे, ता. 2 : नाशिक जिल्ह्यातील देवळा बाजार समितीत आज मक्याला उच्चांकी 2000 रुपये प्रतिक्विंटल बाजारभाव मिळाला. डिसेंबरमध्ये, ऐन आवक हंगामात प्रथमच दोन हजार रुपयाचा उच्चांक झाला. नाशिक जिल्ह्यांतील देवळा बाजार…

अधिक वाचा
लष्करी अळीमुळे मका लागवडी रखडल्या

लष्करी अळीमुळे मका लागवडी रखडल्या

कृषिकिंग : महाष्ट्रासह देशात चालू असलेल्या अमेरिकन लष्करी अळीमुले शेतकरी वर्ग धास्तावलेला दिसून येत आहे. या वर्षी खरीप हंगामात झालेल्या नुकसानी नंतर शेतकरी वर्ग रब्बी हंगामात मका लागवडी करण्यास धजावत नाही. महाराष्ट्रात रब्बी हंगामात हरबरा…

अधिक वाचा
अमेरिकन लष्करी अळी मुळे मका उत्पादन घटणार

अमेरिकन लष्करी अळी मुळे मका उत्पादन घटणार

कृषिकिंग  :  राज्यात खोडकीडा वगळता अन्य रोग व अळी माहीत नसलेल्या नगर तसेच पुणे जिल्यातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांचे अमेरिकन लष्करी अळी मुळे नुकसान होत आहे. लष्करी अळी मका व इतर चारा पिकांवर हल्ला करत असल्यामुळे…

अधिक वाचा