बाजारभाव : द्राक्षे (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-09-03 5500 6500 6000 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-08-28 5000 6000 5750 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-08-26 5500 6500 6000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-08-21 5500 6500 6000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-08-20 5000 6000 5500 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-08-19 5000 6000 5500 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-06-28 3500 4500 4250 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-06-27 3500 6500 6000 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-06-26 3500 6500 6000 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-06-20 4000 5000 4750 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-06-06 2500 5000 3700 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-06-03 2200 5400 3500 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-05-31 2200 5400 3500 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-05-29 2000 5400 3400 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-05-13 2000 5300 3400 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-05-10 4500 5500 5250 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-05-09 2000 5400 3300 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-05-08 4500 5500 5250 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-05-06 2700 3700 3700 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-05-02 4000 4500 4500 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-04-30 2700 3400 3400 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-04-29 2000 6000 3300 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-04-29 3400 4000 4000 Quintal
MH जळगाव द्राक्षे (इतर) 2019-04-27 2000 6000 3000 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-04-26 2000 5700 3300 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-04-25 2700 3400 3400 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-04-24 4500 5500 5250 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-04-24 3000 3300 3300 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-04-20 4000 5000 4750 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-04-18 3100 4000 4000 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-04-15 2600 4000 4000 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-04-11 3300 4000 4000 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-04-10 3300 4000 4000 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-04-04 2700 3400 3400 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-04-02 2000 3300 3300 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-04-01 1500 4800 2500 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-03-30 2700 3400 3400 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-03-28 1500 2500 2500 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-03-28 4500 6500 5250 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-03-27 4500 6500 5720 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-03-27 1500 4500 2300 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-03-27 2000 3400 3400 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-03-26 2400 3400 3400 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-03-25 4500 6000 5625 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-03-25 2000 3500 3500 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-03-23 2300 3000 3000 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-03-22 1500 4000 2000 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-03-21 2000 2500 2500 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-03-18 2300 2700 2700 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-03-15 1500 5400 2500 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-03-13 4000 6000 5500 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-03-13 2000 2666 2666 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-03-12 4500 5500 5200 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-03-12 1500 6600 2900 Quintal
MH औरंगाबाद द्राक्षे (इतर) 2019-03-12 2000 3500 2750 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-03-12 2000 2700 2700 Quintal
MH जळगाव द्राक्षे (इतर) 2019-03-12 2000 4800 2700 Quintal
MH सोलापूर द्राक्षे (इतर) 2019-03-12 80 140 100 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-03-09 1300 2666 2666 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-03-07 2000 2700 2700 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-03-01 4500 5500 5000 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-02-28 1500 6000 2500 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-02-26 1500 6500 3500 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-02-26 2600 3300 3300 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-02-25 4000 4600 4600 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-02-22 4500 5500 5000 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-02-20 1500 6000 3700 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-02-18 1500 6500 3500 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-02-15 4500 5500 5250 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-02-14 1500 6000 4000 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-02-13 1500 2250 2250 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-02-08 4000 5000 4750 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-02-07 4000 5000 4750 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-02-06 1200 7500 3300 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-02-06 2000 2500 2500 Quintal
MH कल्याण द्राक्षे (इतर) 2019-02-06 8000 10000 9000 Quintal
MH जळगाव द्राक्षे (इतर) 2019-02-05 2200 6500 4000 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-02-04 3500 4500 4250 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-02-04 1500 7000 4000 Quintal
MH जळगाव द्राक्षे (इतर) 2019-02-02 2200 6200 3800 Quintal
MH सोलापूर द्राक्षे (इतर) 2019-02-02 100 240 160 Quintal
MH औरंगाबाद द्राक्षे (इतर) 2019-02-02 3000 4000 3500 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-02-02 3500 4500 4000 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-02-02 3000 4000 4000 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-02-02 1500 8000 4000 Quintal
MH चंद्रपूर द्राक्षे (इतर) 2019-02-02 2000 7000 4000 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-01-29 1500 7800 5000 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-01-25 1500 9000 5000 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-01-22 3000 4000 4000 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-01-21 3000 4500 4500 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-01-20 3500 4500 4500 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-01-19 3500 4500 4500 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-01-19 3500 5500 5000 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-01-15 2000 20000 10000 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-01-14 2000 20000 9000 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-01-12 3500 5500 5000 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-01-11 6000 18000 11000 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-01-10 6000 18000 11000 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-01-09 6000 20000 11000 Quintal
MH कल्याण द्राक्षे (इतर) 2019-01-09 7000 9000 8000 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : द्राक्षे

अद्याप संभंधित बातम्या नाहीत!