बाजारभाव : द्राक्षे (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2020-01-21 5000 7000 6000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2020-01-20 4700 6200 5500 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2020-01-18 4700 6200 5450 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2020-01-17 4700 6200 5450 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2020-01-16 4700 6200 5450 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2020-01-15 4700 6200 5450 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2020-01-09 5000 7000 6000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2020-01-08 5000 7000 6000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2020-01-07 5400 7000 6200 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2020-01-07 1500 6500 3000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2020-01-06 5600 7000 6300 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2020-01-06 1500 6000 2200 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2020-01-02 1500 6000 2000 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2020-01-01 1500 6000 2500 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-12-23 4000 5500 5125 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-12-21 5000 6400 5700 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-12-20 5000 6400 5700 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-12-20 4500 6000 5625 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-12-20 1500 6000 2100 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-12-19 5000 6600 5800 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-12-19 1500 6000 2000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-12-18 5000 7000 6000 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-12-18 2000 5400 3000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-12-07 6500 7500 7000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-12-04 6500 7000 6750 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-11-30 7000 8000 7500 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-11-28 5000 6500 6125 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-11-27 6500 8000 7250 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-11-27 5000 6000 5750 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-11-27 2000 5000 3000 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-11-22 2000 6000 3000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-11-20 6000 7000 6500 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-11-20 2000 8000 3000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-11-18 6500 7000 6500 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-11-17 5000 6000 5780 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-11-17 2000 6000 3000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-11-17 6000 7000 6500 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-11-16 5000 6000 5780 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-11-16 2000 6000 3000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-11-16 6000 7000 6500 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-11-15 6000 7000 6500 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-11-11 5000 6000 5750 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-11-10 5000 6000 5750 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-11-09 5000 6000 5750 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-11-08 5000 6000 5750 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-11-07 5000 6000 5750 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-10-24 6500 7000 6750 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-10-19 6200 6800 6500 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-10-18 6500 7000 6750 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-10-16 6500 7000 6750 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-10-15 6500 7000 6750 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-10-11 6200 6700 6450 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-10-05 6000 6500 6250 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-10-04 6000 6500 6250 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-10-03 6000 6500 6250 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-09-19 6000 6500 6250 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-09-03 5500 6500 6000 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-08-28 5000 6000 5750 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-08-26 5500 6500 6000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-08-21 5500 6500 6000 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-08-20 5000 6000 5500 Quintal
MH फ्रूट मार्केट द्राक्षे (इतर) 2019-08-19 5000 6000 5500 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-06-28 3500 4500 4250 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-06-27 3500 6500 6000 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-06-26 3500 6500 6000 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-06-20 4000 5000 4750 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-06-06 2500 5000 3700 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-06-03 2200 5400 3500 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-05-31 2200 5400 3500 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-05-29 2000 5400 3400 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-05-13 2000 5300 3400 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-05-10 4500 5500 5250 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-05-09 2000 5400 3300 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-05-08 4500 5500 5250 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-05-06 2700 3700 3700 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-05-02 4000 4500 4500 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-04-30 2700 3400 3400 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-04-29 2000 6000 3300 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-04-29 3400 4000 4000 Quintal
MH जळगाव द्राक्षे (इतर) 2019-04-27 2000 6000 3000 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-04-26 2000 5700 3300 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-04-25 2700 3400 3400 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-04-24 4500 5500 5250 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-04-24 3000 3300 3300 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-04-20 4000 5000 4750 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-04-18 3100 4000 4000 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-04-15 2600 4000 4000 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-04-11 3300 4000 4000 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-04-10 3300 4000 4000 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-04-04 2700 3400 3400 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-04-02 2000 3300 3300 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-04-01 1500 4800 2500 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-03-30 2700 3400 3400 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-03-28 1500 2500 2500 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-03-28 4500 6500 5250 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-03-27 4500 6500 5720 Quintal
MH पुणे द्राक्षे (इतर) 2019-03-27 1500 4500 2300 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-03-27 2000 3400 3400 Quintal
MH कराड द्राक्षे (इतर) 2019-03-26 2400 3400 3400 Quintal
MH नागपूर द्राक्षे (इतर) 2019-03-25 4500 6000 5625 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : द्राक्षे

द्राक्षाच्या उत्पादनात घट, शेतकरी तोट्यात

द्राक्षाच्या उत्पादनात घट, शेतकरी तोट्यात

कृषिकिंग। अवकाळी पावसाच्या तडाख्याने आणि सतत बदलत जाणाऱ्या वातावरणामुळे द्राक्ष उत्पादन ७० ते ८० टक्क्याने घटले आहे. जास्तीचा खर्च करूनही यंदा उत्पादनात घट असल्याचे दिसते. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहे. द्राक्ष उत्पादनात कमालीची घट झाली आहे.…

अधिक वाचा
द्राक्षबागा नटल्या रंगबेरंगी साड्यांनी

द्राक्षबागा नटल्या रंगबेरंगी साड्यांनी

म मानोरी : वातावरणात सातत्याने होणारे बदल, तपमानाचा घसरत जाणारा पारा आणि गडद धुक्यामुळे जिल्ह्यातील द्राक्षबागा अडचणीत सापडल्या असून बागा वाचविण्यासाठी शेतकरी नाना त-हेचे प्रयोग करत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात सध्या सर्वत्र रंगबेरंगी साडड्यांनी नटलेल्या द्राक्षबागा…

अधिक वाचा
द्राक्ष निर्यातीत २१ टक्क्यांनी वाढ

द्राक्ष निर्यातीत २१ टक्क्यांनी वाढ

नाशिक | भारतीय बाजार पेठेतून एप्रिल २०१९ ते ऑक्टोबर २०१९ या कालावधीत द्राक्ष्यांची निर्यात २१ टक्क्यांनी वाढली आहे. द्राक्ष निर्यातीत वाढ होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे युरोपियन देशांकडून वाढलेली मागणी आणि द्राक्षांची सुधारित गुणवत्ता हे आहे.वाणिज्य…

अधिक वाचा
अवकाळी पावसाचा द्राक्ष उत्पादनाला फटका

अवकाळी पावसाचा द्राक्ष उत्पादनाला फटका

कृषिकिंग : नाशिकसह द्राक्ष उत्पादक पट्ट्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे द्राक्ष उत्पादन आणि मालाचा दर्जा घसरण्याची शक्यता द्राक्ष उत्पादक संघटनेने केली आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत या वर्षी ३०-३५ % उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे आणि यामुळे शेतकरी…

अधिक वाचा