बाजारभाव : हरभरा (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-10-17 5400 5800 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-10-15 5400 5800 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-10-05 5400 5800 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-08-31 5500 5900 5700 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-08-30 10000 16000 13500 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-08-29 5500 5900 5700 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-08-28 5500 5900 5700 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-08-22 5500 5900 5700 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-08-19 5400 5800 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-08-07 5400 5800 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-08-06 5400 5800 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-07-26 5400 5800 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-07-22 5400 5800 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-07-10 5600 6000 5800 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-06-27 5600 6000 5800 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-06-21 5600 6200 5900 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-06-06 5600 6200 5900 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-05-30 5700 6300 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-05-28 5700 6300 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-05-16 5700 6300 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-05-15 5700 6300 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-05-14 5700 6300 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-05-09 5500 6500 5700 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-05-08 5500 6500 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-05-03 5500 6500 5700 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-05-02 5500 6500 5700 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-04-12 5300 6200 5500 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-04-11 5100 6300 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-04-10 5100 6300 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-04-05 5100 6300 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-04-04 5100 6300 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-04-01 5100 6300 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-03-30 5100 6300 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-03-27 5100 6300 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-03-22 5100 6300 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-03-19 5100 6300 5600 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-03-14 5300 6500 5800 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-03-12 5300 6500 5800 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-02-26 5400 6600 5900 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-02-21 5500 6500 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-02-12 5500 6500 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-02-08 5500 6500 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-02-04 5500 6500 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-02-02 5500 6500 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-01-29 5500 6500 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-01-25 5600 6500 6100 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-01-22 5600 6500 6100 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-01-21 5600 6500 6100 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-01-09 5800 6300 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-01-08 5800 6300 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2019-01-02 5800 6300 6000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-12-19 5700 6200 5800 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-12-18 5700 6200 5800 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-12-17 5700 6200 5800 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-12-15 5700 6200 5800 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-12-14 5700 6200 5800 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-12-13 5700 6200 5800 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-11-19 5300 5700 5500 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-11-05 5100 5500 5300 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-10-29 5100 5500 5300 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-10-23 5000 5400 5200 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-10-19 5000 5400 5200 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-10-09 4800 5200 5000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-10-08 4800 5200 5000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-09-29 4800 5200 5000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-09-26 4800 5200 5000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-09-18 4900 5400 5200 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-09-15 4900 5400 5200 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-09-11 5000 5500 5300 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-09-10 5000 5500 5300 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-09-07 5000 5500 5300 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-31 5000 5400 5200 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-30 5000 5400 5200 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-29 5000 5400 5200 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-28 5000 5400 5200 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-27 5000 5400 5200 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-25 4900 5300 5100 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-24 4900 5300 5100 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-23 4900 5300 5100 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-22 4900 5300 5100 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-21 4900 5300 5100 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-20 4900 5300 5100 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-19 4900 5300 5100 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-18 4900 5300 5100 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-17 4800 5200 5000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-16 4800 5200 5000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-15 4800 5200 5000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-14 4800 5200 5000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-13 4800 5200 5000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-11 4800 5200 5000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-10 4800 5200 5000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-09 4800 5200 5000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-08 4800 5200 5000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-07 4800 5200 5000 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-06 4600 5000 4800 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-05 4600 5000 4800 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-04 4600 5000 4800 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-03 4600 5000 4800 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-02 4600 5000 4800 Quintal
MH मुंबई हरभरा डाळ(इतर) 2018-08-01 4600 5000 4800 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : हरभरा

अद्याप संभंधित बातम्या नाहीत!