बाजारभाव : कापूस (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2020-01-21 4950 5035 4993 Quintal
MH भोकर कापूस(इतर) 2020-01-21 4850 5225 5037 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2020-01-17 5255 5600 5450 Quintal
MH अकोला कापूस(देशी) 2020-01-09 5250 5550 5390 Quintal
MH देऊळगाव राजा कापूस(देशी) 2020-01-05 4900 5200 5100 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-12-31 4875 5444 5159 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-12-30 5000 5190 5095 Quintal
MH वडवणी कापूस(इतर) 2019-12-28 5250 5450 5350 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-12-28 4800 5357 5242 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-12-27 5000 5550 5275 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-12-24 5025 5500 5263 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-12-21 5050 5550 5300 Quintal
MH मानवत कापूस(इतर) 2019-12-21 4550 5145 4900 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-12-20 5000 5550 5275 Quintal
MH वणी कापूस(देशी) 2019-12-19 5328 5608 5468 Quintal
MH परतूर कापूस(इतर) 2019-12-14 4900 5500 5100 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-12-07 4950 5060 5005 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-12-06 4950 5070 5010 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-12-05 4875 5070 4973 Quintal
MH चिमूर कापूस(इतर) 2019-12-05 5000 5100 5050 Quintal
MH परतूर कापूस(इतर) 2019-12-05 4700 5500 5000 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-12-04 4950 5090 5020 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-12-03 4800 5040 4920 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-12-02 4780 5050 4915 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-11-30 4700 5516 5333 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-11-28 4900 5200 5050 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-11-18 4200 4711 4700 Quintal
MH पुलगाव कापूस(इतर) 2019-11-17 4200 5000 4650 Quintal
MH मांडल कापूस(इतर) 2019-11-17 4541 4700 4625 Quintal
MH सावनेर कापूस(इतर) 2019-11-17 4600 4611 4611 Quintal
MH राजूरा कापूस(इतर) 2019-11-17 4000 4750 4450 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-11-17 4400 4650 4575 Quintal
MH यावल कापूस(इतर) 2019-11-17 4520 5190 5030 Quintal
MH मांडल कापूस(इतर) 2019-11-16 4541 4700 4625 Quintal
MH सावनेर कापूस(इतर) 2019-11-16 4600 4611 4611 Quintal
MH राजूरा कापूस(इतर) 2019-11-16 4000 4750 4450 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-11-16 4400 4650 4575 Quintal
MH यावल कापूस(इतर) 2019-11-16 4520 5190 5030 Quintal
MH पुलगाव कापूस(इतर) 2019-11-16 4200 5000 4650 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-11-11 3700 5060 4850 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-11-10 3700 5060 4850 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-11-09 3700 5060 4850 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-11-08 3700 5060 4850 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-11-07 3700 5060 4850 Quintal
MH माहूर कापूस(इतर) 2019-10-17 4250 4750 4325 Quintal
MH माहूर कापूस(इतर) 2019-10-14 4100 4600 4350 Quintal
MH माहूर कापूस(इतर) 2019-10-10 4000 4500 4250 Quintal
MH माहूर कापूस(इतर) 2019-10-07 3500 4200 4000 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-04-23 6225 6250 6238 Quintal
MH समुद्रपूर कापूस(इतर) 2019-04-21 5750 6200 5900 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-04-20 5850 6250 6050 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-04-16 5650 6250 5950 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-04-12 5625 6025 5825 Quintal
MH परतूर कापूस(इतर) 2019-04-11 5000 6200 5400 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-04-10 5825 6125 5925 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-04-09 6225 6270 6248 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-04-09 5625 6025 5825 Quintal
MH माहूर कापूस(इतर) 2019-04-08 5600 5800 5700 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-04-05 5900 6095 5998 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-03-30 5375 5925 5650 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-03-30 5450 5850 5650 Quintal
MH माहूर कापूस(इतर) 2019-03-29 5500 5700 5600 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-03-27 5600 6000 5800 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-03-26 5625 6025 5825 Quintal
MH माहूर कापूस(इतर) 2019-03-26 5500 5700 5600 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-03-25 5625 6025 5825 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-03-19 4700 5825 5263 Quintal
MH आष्टी कापूस(इतर) 2019-03-19 5600 5800 5750 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-03-19 5600 5800 5700 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-03-18 4500 5790 5145 Quintal
MH सिंडी कापूस(इतर) 2019-03-16 5600 5715 5700 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-03-16 5525 5725 5625 Quintal
MH राळेगाव कापूस(इतर) 2019-03-14 5200 5750 5690 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-03-13 5370 5570 5470 Quintal
MH पुलगाव कापूस(इतर) 2019-03-12 5200 5701 5535 Quintal
MH वर्धा कापूस(इतर) 2019-03-12 5000 5500 5400 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-03-12 5300 5500 5400 Quintal
MH पांढरकेवडा कापूस(इतर) 2019-03-12 5450 5550 5500 Quintal
MH राळेगाव कापूस(इतर) 2019-03-12 5200 5620 5560 Quintal
MH सावनेर कापूस(इतर) 2019-03-12 5425 5475 5450 Quintal
MH उमरेड कापूस(देशी) 2019-03-12 5000 5660 5600 Quintal
MH मानवत कापूस(देशी) 2019-03-12 5251 5680 5651 Quintal
MH परभणी कापूस(इतर) 2019-03-12 4850 5640 5625 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-03-12 5200 5300 5250 Quintal
MH सिल्लोड कापूस(इतर) 2019-03-12 5200 5450 5450 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-03-12 4640 5525 5083 Quintal
MH राजूरा कापूस(इतर) 2019-03-12 5150 5550 5500 Quintal
MH यावल कापूस(इतर) 2019-03-12 5150 5870 5250 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-03-09 5100 5300 5200 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-03-09 5250 5450 5350 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-03-08 5100 5300 5200 Quintal
MH परतूर कापूस(इतर) 2019-03-08 4600 5450 5350 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-03-08 5250 5450 5350 Quintal
MH देऊळगाव राजा कापूस(देशी) 2019-03-03 5100 5400 5300 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-02-27 4850 5400 5125 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-02-27 5100 5300 5200 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-02-26 4800 5400 5100 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-02-26 5250 5450 5350 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-02-25 5250 5375 5300 Quintal
MH परतूर कापूस(इतर) 2019-02-25 5000 5350 5250 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : कापूस

कांद्याच्या दरात सोमवारच्या तुलनेत घट, तर हळदी च्या बाजारात किंचित वाढ !

कांद्याच्या दरात सोमवारच्या तुलनेत घट, तर हळदी च्या बाजारात किंचित वाढ !

कृषिकिंग: आज महाराष्ट्रतील प्रमुख पिकाचे बाजारभाव पुढील प्रमाणे राहिले महाराष्ट्रातील कांद्याच्या प्रमुख बाजारपेठेपैकी लासलगाव मार्केटमध्ये आज कांद्याचे बाजारभाव १५०० ते ४३०० प्रति क्विंटल राहिले. सरासरी ३६०० चा कांद्याला भाव भेटला आहे . टोमॅटोच्या बाजारभाव ६००-१०००…

अधिक वाचा
तूर आणि कापसाच्या मार्केट मध्ये वाढ तर मक्यामध्ये नरमाईचा कल

तूर आणि कापसाच्या मार्केट मध्ये वाढ तर मक्यामध्ये नरमाईचा कल

कृषिकिंग : आज महाराष्ट्रतील प्रमुख पिकाचे बाजारभाव पुढील प्रमाणे राहिले- महाराष्ट्रातील कांद्याच्या प्रमुख बाजारपेठेपैकी नगर मार्केटमध्ये आज कांद्याचे बाजारभाव १५०० ते ४८०० प्रति क्विंटल राहिले, सरासरी ३८०० चा कांद्याला भाव भेटला असून सोलापूर मार्केट मध्ये…

अधिक वाचा
नगरमध्ये कांदा १५०० ते ५००० रु/ क्विंटल

नगरमध्ये कांदा १५०० ते ५००० रु/ क्विंटल

कृषिकिंग : आज महाराष्ट्रतील प्रमुख पिकाचे बाजारभाव पुढील प्रमाणे राहिले- कांद्याच्या प्रमुख बाजारपेठेपैकी लासलगाव मार्केटमध्ये आज कांद्याचे बाजारभाव १५०० ते ३७०० प्रति क्विंटल दर राहिले, सरासरी ३४०० चा दर कांद्याला भेटला असून सोलापूर मार्केटमध्ये बाजारभाव…

अधिक वाचा
मक्याच्या बाजारभावात किंचित घट तर कांद्याचे भाव १५०० ते ४००० रुपयांवर स्थिर

मक्याच्या बाजारभावात किंचित घट तर कांद्याचे भाव १५०० ते ४००० रुपयांवर स्थिर

कृषिकिंग : आज महाराष्ट्रतील प्रमुख पिकाचे बाजारभाव पुढील प्रमाणे राहिले- उत्तर महाराष्ट्रातील कांद्याच्या प्रमुख बाजारपेठेपैकी लासलगाव मार्केटमध्ये आज कांद्याचे बाजारभाव १५०० ते ३६०० प्रति क्विंटल दर राहिले, सरासरी २८०० चा दर कांद्याला भेटला असून मुंबई…

अधिक वाचा