बाजारभाव : कापूस (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-11-11 3700 5060 4850 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-11-10 3700 5060 4850 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-11-09 3700 5060 4850 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-11-08 3700 5060 4850 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-11-07 3700 5060 4850 Quintal
MH माहूर कापूस(इतर) 2019-10-17 4250 4750 4325 Quintal
MH माहूर कापूस(इतर) 2019-10-14 4100 4600 4350 Quintal
MH माहूर कापूस(इतर) 2019-10-10 4000 4500 4250 Quintal
MH माहूर कापूस(इतर) 2019-10-07 3500 4200 4000 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-04-23 6225 6250 6238 Quintal
MH समुद्रपूर कापूस(इतर) 2019-04-21 5750 6200 5900 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-04-20 5850 6250 6050 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-04-16 5650 6250 5950 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-04-12 5625 6025 5825 Quintal
MH परतूर कापूस(इतर) 2019-04-11 5000 6200 5400 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-04-10 5825 6125 5925 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-04-09 6225 6270 6248 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-04-09 5625 6025 5825 Quintal
MH माहूर कापूस(इतर) 2019-04-08 5600 5800 5700 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-04-05 5900 6095 5998 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-03-30 5375 5925 5650 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-03-30 5450 5850 5650 Quintal
MH माहूर कापूस(इतर) 2019-03-29 5500 5700 5600 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-03-27 5600 6000 5800 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-03-26 5625 6025 5825 Quintal
MH माहूर कापूस(इतर) 2019-03-26 5500 5700 5600 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-03-25 5625 6025 5825 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-03-19 4700 5825 5263 Quintal
MH आष्टी कापूस(इतर) 2019-03-19 5600 5800 5750 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-03-19 5600 5800 5700 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-03-18 4500 5790 5145 Quintal
MH सिंडी कापूस(इतर) 2019-03-16 5600 5715 5700 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-03-16 5525 5725 5625 Quintal
MH राळेगाव कापूस(इतर) 2019-03-14 5200 5750 5690 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-03-13 5370 5570 5470 Quintal
MH पुलगाव कापूस(इतर) 2019-03-12 5200 5701 5535 Quintal
MH वर्धा कापूस(इतर) 2019-03-12 5000 5500 5400 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-03-12 5300 5500 5400 Quintal
MH पांढरकेवडा कापूस(इतर) 2019-03-12 5450 5550 5500 Quintal
MH राळेगाव कापूस(इतर) 2019-03-12 5200 5620 5560 Quintal
MH सावनेर कापूस(इतर) 2019-03-12 5425 5475 5450 Quintal
MH उमरेड कापूस(देशी) 2019-03-12 5000 5660 5600 Quintal
MH मानवत कापूस(देशी) 2019-03-12 5251 5680 5651 Quintal
MH परभणी कापूस(इतर) 2019-03-12 4850 5640 5625 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-03-12 5200 5300 5250 Quintal
MH सिल्लोड कापूस(इतर) 2019-03-12 5200 5450 5450 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-03-12 4640 5525 5083 Quintal
MH राजूरा कापूस(इतर) 2019-03-12 5150 5550 5500 Quintal
MH यावल कापूस(इतर) 2019-03-12 5150 5870 5250 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-03-09 5100 5300 5200 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-03-09 5250 5450 5350 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-03-08 5100 5300 5200 Quintal
MH परतूर कापूस(इतर) 2019-03-08 4600 5450 5350 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-03-08 5250 5450 5350 Quintal
MH देऊळगाव राजा कापूस(देशी) 2019-03-03 5100 5400 5300 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-02-27 4850 5400 5125 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-02-27 5100 5300 5200 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-02-26 4800 5400 5100 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-02-26 5250 5450 5350 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-02-25 5250 5375 5300 Quintal
MH परतूर कापूस(इतर) 2019-02-25 5000 5350 5250 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-02-23 5275 5375 5300 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-02-22 4500 5325 4912 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-02-22 5100 5300 5200 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-02-21 5250 5320 5300 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-02-20 5250 5325 5300 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-02-18 5250 5450 5350 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-02-16 5250 5450 5250 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-02-15 5250 5450 5350 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-02-15 5200 5350 5250 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-02-14 5250 5450 5350 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-02-13 4900 5375 5138 Quintal
MH दारव्हा कापूस(इतर) 2019-02-13 5200 5450 5325 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-02-13 5250 5450 5350 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-02-12 5250 5450 5350 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-02-11 5250 5450 5350 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-02-09 5150 5350 5250 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-02-09 5200 5400 5350 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-02-08 5200 5400 5350 Quintal
MH हिंगणघाट कापूस(इतर) 2019-02-08 5250 5530 5380 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-02-08 5250 5450 5350 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-02-07 5200 5400 5350 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-02-05 5250 5450 5350 Quintal
MH भद्रावती कापूस(इतर) 2019-02-05 4900 5385 5143 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-02-04 5250 5450 5350 Quintal
MH भिवापुर कापूस(इतर) 2019-02-04 5300 5405 5350 Quintal
MH जालना (बदलापूर) कापूस(इतर) 2019-02-02 5200 5400 5350 Quintal
MH परतूर कापूस(इतर) 2019-02-02 5000 5450 5350 Quintal
MH पुलगाव कापूस(इतर) 2019-02-02 5200 5651 5570 Quintal
MH शेंडी कापूस(इतर) 2019-02-02 5400 5600 5490 Quintal
MH वर्धा कापूस(इतर) 2019-02-02 5000 5550 5400 Quintal
MH मरेगाव कापूस(इतर) 2019-02-02 5250 5450 5350 Quintal
MH पांढरकेवडा कापूस(इतर) 2019-02-02 5150 5400 5300 Quintal
MH राळेगाव कापूस(इतर) 2019-02-02 5250 5520 5470 Quintal
MH कळमेश्वर कापूस(इतर) 2019-02-02 5300 5450 5400 Quintal
MH काटोळ कापूस(देशी) 2019-02-02 5000 5400 5200 Quintal
MH उमरेड कापूस(देशी) 2019-02-02 5200 5445 5400 Quintal
MH परभणी कापूस(इतर) 2019-02-02 5100 5510 5490 Quintal
MH सिल्लोड कापूस(इतर) 2019-02-02 5400 5550 5550 Quintal
MH देऊळगाव राजा कापूस(देशी) 2019-02-02 5300 5500 5450 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : कापूस

कापसाला ५५५० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव

कापसाला ५५५० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव

कृषिकिंग : चालू वर्षी खरीप हंगामातील कापूस ५५५० रुपये प्रति क्विंटल हमी भावानुसार भारतीय कापूस महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक महासंघ खरेदी करणार आहे. या वर्षी कापूस उत्पादनामध्ये घट येणार असून उत्तम प्रतीच्या कापसाची…

अधिक वाचा
आवक घटूनही मागणी अभावी कापसाच्या भावात मंदी

आवक घटूनही मागणी अभावी कापसाच्या भावात मंदी

कृषिकिंग : अतिवृष्टीमुळे झालेल्या कापसाच्या नुकसानीमुळे आवक कमी असूनही कापसाच्या भावामध्ये अपेक्षित वाढ होत नसून बाजारभाव वाढण्याऐवजी भावामध्ये १० ते १५ % ची घट येत आहे. बाजारात सध्या आवक कमी असूनही कापसाच्या दरामध्ये तेजीचे वारे…

अधिक वाचा
अतिवृष्टीचा कापूस उत्पादनाला फटका, उत्पादनात घट येणार

अतिवृष्टीचा कापूस उत्पादनाला फटका, उत्पादनात घट येणार

कृषिकिंग : ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या परतीच्या पावसामुळे खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाल्याने शेतकरीवर्ग  निसर्गापुढे हतबल झालेला आहे. कापसाची बोडे भिजल्याने तसेच अतिवृष्टीमुळे कापसाचे प्रचंड नुकसान झाल्याने राज्यातील मराठवाडा आणि विदर्भातील सर्वच भागात झाल्याने बाजारपेठेमध्ये कापूसचा…

अधिक वाचा
बाजारभाव विश्लेषण : कापूस

बाजारभाव विश्लेषण : कापूस

कृषिकिंग : जगातील सर्वात मोठे कापूस उत्पादक देशामध्ये मद्ये चीन (२०१७/१८) आर्थिक वर्षातील एकूण उत्पादनाच्या (32%) आणि भारत (21%), त्यानंतर अमेरिका, पाकिस्तान, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि उझबेकिस्तान आहेत. अमेरिका कापसाची सर्वाधिक निर्यात करणारा देश आहे (…

अधिक वाचा