बाजारभाव : आले (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH कामठी आले (इतर) 2019-10-18 7000 13000 12000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-10-17 4000 6000 5500 Quintal
MH जळगाव आले (इतर) 2019-10-17 4000 6000 5000 Quintal
MH कामठी आले (इतर) 2019-10-17 9000 11000 10500 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-10-16 3000 6400 4000 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-10-16 5000 7000 6000 Quintal
MH चंद्रपूर आले (इतर) 2019-10-15 6000 8000 7000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-10-15 4000 6500 6350 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-10-14 3000 6600 3500 Quintal
MH कराड आले (इतर) 2019-10-14 4000 5000 5000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-10-14 4000 7000 6500 Quintal
MH सातारा आले (इतर) 2019-10-13 4000 6000 5000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-10-11 4000 6500 6350 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-10-10 2500 6300 3000 Quintal
MH सातारा आले (इतर) 2019-10-10 4000 6000 5000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-10-10 4000 7000 6850 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-10-09 5000 7000 6000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-10-09 4000 6500 6400 Quintal
MH कामठी आले (इतर) 2019-10-07 4000 6500 6000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-10-07 4000 6500 6350 Quintal
MH राहाता आले (इतर) 2019-10-06 8000 9000 8000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-10-05 4000 6500 6300 Quintal
MH नागपूर आले (इतर) 2019-10-04 6000 8000 7500 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-10-04 4000 6500 6400 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-10-03 2500 6200 3000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-10-03 4000 6500 6300 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-10-03 5000 7000 6000 Quintal
MH कामठी आले (इतर) 2019-10-03 3000 7000 6000 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-10-02 3000 6450 3500 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-10-02 4000 7000 6500 Quintal
MH पुणे (खडकी) आले (इतर) 2019-10-01 2500 2500 2500 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-09-30 6000 8000 7000 Quintal
MH जळगाव आले (इतर) 2019-09-30 3500 6500 5000 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-09-30 3000 6500 4000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-09-30 4000 6000 5700 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-09-27 3000 6800 3500 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-09-27 5000 6500 6450 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-09-27 4500 6500 5500 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-09-26 5000 7000 6000 Quintal
MH पुणे (खडकी) आले (इतर) 2019-09-26 2500 2500 2500 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-09-26 5000 7000 6800 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-09-25 2500 6500 3500 Quintal
MH कराड आले (इतर) 2019-09-25 6000 7000 7000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-09-25 5000 7000 6800 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-09-24 2500 6400 3000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-09-24 5000 7000 6500 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-09-23 6000 8000 7000 Quintal
MH कराड आले (इतर) 2019-09-23 4000 6000 6000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-09-23 5000 7000 6500 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-09-21 5000 7000 6500 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-09-20 5000 7500 7350 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-09-20 6000 8000 7000 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-09-20 4000 7700 6000 Quintal
MH कामठी आले (इतर) 2019-09-19 7000 13000 12000 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-09-18 6000 8000 7000 Quintal
MH कराड आले (इतर) 2019-09-18 5000 6000 6000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-09-18 5000 7500 7000 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-09-17 3500 8000 5000 Quintal
MH कराड आले (इतर) 2019-09-17 4000 6500 6500 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-09-17 5000 7500 7300 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-09-16 3000 6600 5000 Quintal
MH पुणे (खडकी) आले (इतर) 2019-09-16 3000 3000 3000 Quintal
MH रत्नागिरी आले (इतर) 2019-09-16 6000 7000 6500 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-09-16 6000 8000 7000 Quintal
MH राहाता आले (इतर) 2019-09-15 8000 8000 8000 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-09-15 3000 6700 5000 Quintal
MH कामठी आले (इतर) 2019-09-13 7000 13000 11000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-09-11 5000 7500 6400 Quintal
MH राहाता आले (इतर) 2019-09-10 7000 7000 7000 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-09-10 3500 7600 4500 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-09-10 5000 7500 7000 Quintal
MH पुणे (खडकी) आले (इतर) 2019-09-10 3000 3000 3000 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-09-09 3000 7000 5000 Quintal
MH पलस आले (इतर) 2019-09-08 5000 6000 5500 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-09-07 6000 8000 7000 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-09-06 3500 7200 6500 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-09-05 3500 7350 6500 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-09-05 5000 8000 7400 Quintal
MH कराड आले (इतर) 2019-09-04 5000 6000 6000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-09-04 6000 8000 7600 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-09-04 3500 7400 6500 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-09-03 3000 6500 5000 Quintal
MH सातारा आले (इतर) 2019-09-03 3500 6500 5000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-09-03 6000 8000 7500 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-08-31 5000 7000 6000 Quintal
MH पलस आले (इतर) 2019-08-30 5500 6000 5500 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-08-30 5000 7000 6700 Quintal
MH पिंपरी आले (इतर) 2019-08-29 7000 7000 7000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-08-29 5000 7000 6500 Quintal
MH राहाता आले (इतर) 2019-08-29 9000 9000 9000 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-08-29 5000 7000 6000 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-08-29 4000 6600 6000 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-08-28 3000 6600 6300 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-08-28 5000 7500 7000 Quintal
MH अहमदनगर आले (इतर) 2019-08-27 1000 3500 2250 Quintal
MH कराड आले (इतर) 2019-08-27 6000 7000 7000 Quintal
MH सातारा आले (इतर) 2019-08-27 4500 6500 5500 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-08-27 5000 7000 6700 Quintal
MH रत्नागिरी आले (इतर) 2019-08-26 7000 10000 8600 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-08-26 5500 7500 7000 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : आले

अद्याप संभंधित बातम्या नाहीत!