बाजारभाव : आले (बाजारभाव विश्लेषण चार्ट)

राज्य बाजार पीक निर्माण तारीख किमान दर कमाल दर मोडल किंमत एकक
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-08-23 6000 8000 7000 Quintal
MH कामठी आले (इतर) 2019-08-23 11000 13000 12500 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-08-23 6000 7500 7300 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-08-22 5000 7000 6000 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-08-22 4000 7500 7100 Quintal
MH पुणे (खडकी) आले (इतर) 2019-08-21 1200 1300 1250 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-08-21 6000 8000 7500 Quintal
MH मोर्शी आले (इतर) 2019-08-20 10000 10500 10250 Quintal
MH कामठी आले (इतर) 2019-08-20 8000 12000 11000 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-08-20 3000 7500 7000 Quintal
MH पलस आले (इतर) 2019-08-20 7000 8500 8000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-08-20 6500 8000 7500 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-08-19 3500 7500 6500 Quintal
MH रत्नागिरी आले (इतर) 2019-08-19 7000 10000 8400 Quintal
MH कराड आले (इतर) 2019-08-19 5000 6000 6000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-08-19 7000 9000 8500 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-08-18 7000 9000 8700 Quintal
MH पुणे (खडकी) आले (इतर) 2019-08-16 4000 4000 4000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-08-16 7000 8500 8200 Quintal
MH राहाता आले (इतर) 2019-08-15 12000 12000 12000 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-08-14 6000 8000 7000 Quintal
MH कामठी आले (इतर) 2019-08-14 10000 13500 13000 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-08-14 4500 6000 5500 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-08-14 7000 9000 8500 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-08-13 5000 8500 8200 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-08-13 8000 9000 8300 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-08-12 6000 9000 8600 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-08-09 6000 8000 7000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-08-09 9000 11000 9500 Quintal
MH सातारा आले (इतर) 2019-08-08 5000 9000 7000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-08-08 9000 11000 10000 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-08-07 6000 8000 7000 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-08-07 5800 9600 9300 Quintal
MH कराड आले (इतर) 2019-08-07 7000 8500 8500 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-08-07 8000 9000 8500 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-08-06 800 1000 950 Quintal
MH कामठी आले (इतर) 2019-08-05 8000 15000 14000 Quintal
MH सातारा आले (इतर) 2019-08-04 5000 8500 6500 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-08-03 6000 8000 7000 Quintal
MH कराड आले (इतर) 2019-08-03 800 1000 1000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-08-03 7000 10000 9000 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-08-02 6000 8000 7000 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-08-02 5100 9400 9000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-08-02 7000 10000 8500 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-08-01 5000 9150 9000 Quintal
MH सातारा आले (इतर) 2019-08-01 5000 8500 6500 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-08-01 7000 10000 9000 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-08-01 5000 7000 6000 Quintal
MH कामठी आले (इतर) 2019-08-01 5000 8500 8000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-07-30 7000 9000 8700 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-07-30 4000 9000 7500 Quintal
MH कराड आले (इतर) 2019-07-30 5000 7000 7000 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-07-29 4000 8000 7500 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-07-29 7000 9000 8500 Quintal
MH सातारा आले (इतर) 2019-07-28 3000 7500 5000 Quintal
MH कराड आले (इतर) 2019-07-27 6000 7000 7000 Quintal
MH कामठी आले (इतर) 2019-07-26 7000 10000 9000 Quintal
MH पुणे (खडकी) आले (इतर) 2019-07-26 3000 3000 3000 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-07-25 6000 8000 7000 Quintal
MH कामठी आले (इतर) 2019-07-25 8000 11000 10000 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-07-25 4500 8000 7500 Quintal
MH कराड आले (इतर) 2019-07-25 4500 7000 7000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-07-25 7000 8500 8000 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-07-24 6000 8000 7000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-07-23 7000 9000 8300 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-07-22 5000 7000 6000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-07-21 7000 8500 8000 Quintal
MH मोर्शी आले (इतर) 2019-07-21 1100 1200 1150 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-07-20 6000 8000 7000 Quintal
MH कामठी आले (इतर) 2019-07-20 7000 13000 12000 Quintal
MH कराड आले (इतर) 2019-07-20 7000 8000 8000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-07-20 7000 9000 8700 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-07-19 6000 8000 7000 Quintal
MH कामठी आले (इतर) 2019-07-19 7000 13000 12000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-07-19 7000 9000 8000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-07-18 7000 9000 8700 Quintal
MH राहाता आले (इतर) 2019-07-18 10000 10000 10000 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-07-18 7000 9000 8000 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-07-18 5000 8600 8300 Quintal
MH पुणे आले (इतर) 2019-07-17 5000 8600 8300 Quintal
MH कराड आले (इतर) 2019-07-17 7000 8000 8000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-07-17 7000 10000 8600 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-07-17 6000 8000 7000 Quintal
MH राहाता आले (इतर) 2019-07-16 11500 11500 11500 Quintal
MH कराड आले (इतर) 2019-07-16 5000 7000 7000 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-07-16 7000 10000 9500 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-07-15 6000 8000 7000 Quintal
MH रत्नागिरी आले (इतर) 2019-07-15 10000 12000 11000 Quintal
MH कराड आले (इतर) 2019-07-15 5000 7000 7000 Quintal
MH श्रीरामपूर आले (इतर) 2019-07-13 6000 8000 7000 Quintal
MH कराड आले (इतर) 2019-07-13 6500 7000 7000 Quintal
MH राहुरी आले (इतर) 2019-07-12 10000 12000 11150 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-07-12 7000 10000 9500 Quintal
MH नागपूर आले (इतर) 2019-07-11 4000 8000 7000 Quintal
MH पुणे (खडकी) आले (इतर) 2019-07-11 3000 3000 3000 Quintal
MH कराड आले (इतर) 2019-07-11 7000 8000 8000 Quintal
MH कराड आले (इतर) 2019-07-10 6000 7500 7500 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-07-10 7000 9500 8500 Quintal
MH वाई आले (इतर) 2019-07-09 7000 9500 9000 Quintal
MH राहाता आले (इतर) 2019-07-09 11500 11500 11500 Quintal

बाजारभाव विश्लेषण : आले

अद्याप संभंधित बातम्या नाहीत!