कृषी उन्नती योजने अंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्ग साठी ३८५५.१९४ लाख रूपयांचा निधी वितरीत करण्याबाबत

कृषी उन्नती योजना – राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता सर्वसाधारण प्रवर्गाचा सन 2019-20 करीता रु. 3855.184 लाख निधी वितरीत करणेबाबत.

GR-18-jan

Read Previous

शेतकऱ्यांची लुट करणारे दरोडेखोर पोलिसांच्या ताब्यात

Read Next

कृषिक्षेत्रात उपयुक्त संशोधनाची गरज- शरद पवार